Norsk Eiendom er til enhver tid engasjert i ulike prosjekter, både egne og som eies av andre aktører. Hensikten for vårt engasjement skal være å drive utviklingen av eiendomsbransjen fremover. Her viser vi status på noen av de aktuelle prosjektene, eiet og initiert av Norsk Eiendom. 

Veiledere for effektive planprosesser

I prosjektet Effektive planprosesser, som vi ferdigstilte og overleverte til KMD før jul i fjor, kom vi med en rekke løsningsforslag for å gjøre planprosessene mer effektive og forutsigbare. Et av forslagene går på å utarbeide veiledere for ulike faser og sentrale dokumenter i prosessene.

I dette prosjektet utarbeider vi nå en veileder for fremstilling av planinitiativ. Ved å følge denne veilederen legges det til rette for en grundig og «standardisert» fremstilling av planinitiativet fra forslagstillers side. Dokumentet er bygget opp med utgangspunkt i en disposisjon for forslagstillers planinitiativ med kommentarbokser knyttet til forslagstillers og kommunens rolle og oppgaver samt en kommentarboks som beskriver ønsket utfall av dette samspillet.

Prosjektet vil ferdigstilles før jul i år. Veilederen som prosjektet kommer frem til vil inngå i Bygg21s arbeid for bedre samhandling mellom myndigheter og bransjen.

Struktur for infrastrukturbidrag

Også dette er en videreføring av Effektive planprosesser. Prosjektets mål er å utvikle hensiktsmessige og forutsigbare modeller for planlegging og gjennomføring av offentlige infrastrukturtiltak.

Prosjektet har nå kommet frem til 4 modeller innenfor gjeldende PBL, samt to modeller som krever en lovendring. Vi jobber nå med å utarbeide et «fakta-ark» for hver modell. Også dette prosjektet vil ferdigstilles før kul og inngå i Bygg21s arbeid for bedre samhandling mellom myndigheter og bransjen.

Dilemmatrening

Som en del av Norsk Eiendoms arbeid med seriøsitet og omdømme for eiendomsbransjen, tilbyr vi nå dilemmatrening for våre medlemmer. Her kan du lese mer om dette prosjektet.

Innen året er omme vil vi ha gjennomført slike treninger hos ca. 10 av våre medlemmer. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i et slik tilbud for din bedrift.

Kompliserte eiendomsforhold

Det har lenge vist seg at eiendomsdannelse knyttet til eiendommer med blandet bruk er meget komplisert. Det handler om grunnbokshjemmel, seksjonering, servitutter, bruksretter, vedlikeholdsplikter, pantefrafall etc etc. Åpenbart skaper disse uklarhetene også komplikasjoner i driftsfasen. Da eierseksjonsloven skulle revideres for et par år siden, meldte vi inn en rekke endringsforslag som skulle bøte på dette. Vi fikk til svar at en så omfattende revisjon lå utenfor lovutvalgets mandat. Det har også vært forsøkt å etablere en gruppe på tvers av flere lov- og myndighetsområder som skulle se på eiendomsdannelse i komplekse byutviklings- og transformasjonsområder. Forholdet viste seg å være uhyre komplisert og viljen – særlig fra Kartverkets side – viste seg ikke å være tilstrekkelig til at vi kom videre. Vi får følgelig ingen hjelp av myndighetssiden til å komme videre i denne omgang.

For å samle gode og dårlige erfaringer i medlemsmassen samt for å utvikle praktikable verktøy, foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe. Arbeidet bør skje etter samme mønster som andre arbeidsgrupper vi har erfaring med der folk med ulike roller og erfaringer settes sammen basert på et dugnadsprinsipp. Før arbeidet settes i gang, må det lages en prosjektbeskrivelse. En slik prosjektbeskrivelse lages etter at møtet er avholdt og problemstillingen er nærmere definert.

Det inviteres til et drøftingsmøte hos Norsk Eiendom torsdag 17.11.16 kl 09.00. Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å delta.

IT-systemer for eiendomsdrift – Erfaringsutveksling

På bakgrunn av henvendelser fra medlemmene opp igjennom årene, har vi konstatert at mange savner kunnskap om hvilke IT-systemer som finnes og hva som egner seg for små og store aktører. Norsk Eiendom inviterer derfor til et frokostmøte/medlemsmøte. Hensikten er å bidra til erfaringsutveksling knyttet til IT-verktøy for eiere av kommersielle næringsbygg. Med IT-verktøy tenker vi i denne sammenheng på området FDV – herunder internkontroll. Klikk her for nærmere info og program. Møtet er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste via påmeldingsskjemaet.