Om vårt nærings-politiske arbeid

Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette for ansvarlig steds- og byutvikling.

(Siden er under konstruksjon.)

Vår hovedoppgave er å være medlemmenes talerør overfor sentrale og lokale myndigheter, byråkrater og politikere. Vi ønsker forutsigbare rammebetingelser for næringen, som også gir handlingsrom for selskapene til å bruke den kompetansen næringen har i å utvikle nye bolig- og næringsarealer og nye bymiljøer.

Eiendomsbransjen har et stort bidrag til samfunnet og en stor påvirkning på byutviklingen. Dette er et stort ansvar. Vi er opptatt av at våre medlemmer, og bransjen for øvrig, skal være seg dette ansvaret bevisst.  Det handler om å bidra til en ansvarlig steds- og byutvikling til glede både for menneskene som bor og virker der, byen og samfunnet og for eierne.

Norsk Eiendom fungerer også som en kommunikasjonskanal fra myndighetene og til næringen. Vi sørger for å informere og oppdatere våre medlemmer når det kommer nye lover, regler, forskrifter eller andre nyheter som påvirker bransjen.

Ansvarlig steds- og byutvikling handler bla om å:

 • se sitt prosjekt i en større sammenheng
 • legge til rette for attraktive byrom på gateplan
 • se både bakover og fremover i tid
 • utvikle gode hjem og funksjonelle arbeidsplasser
 • ta valg og beslutninger som bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene
 • ivareta historien og kulturminner
 • ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en forsvarlig måte
 • bidra til en seriøs bransje

Skal vi lykkes med dette er vi avhengig av et konstruktivt samarbeid og solid tillitt mellom næringen, myndigheter og andre involverte parter. Norsk Eiendom jobber hver dag for å legge til rette for et slikt samarbeid.

Eiendomssektorens veikart - Myndinghetskrav

Eiendomssektorens veikart mot 2050 viser veien mot bærekraftsmålene. De 10 strakstiltakene gir en oversikt over de viktigste endringene et eiendomsselskap bør gjøre for å bygge og drifte næringsbygg mer miljøvennlig. Se strakstiltakene og last ned veikartet her.

Veikartet retter seg også til myndighetene. Vi anbefaler disse ti strakstiltakene, som myndighetene bør implementere for å bistå i utviklingen mot en mer bærekraftig eiendomsbransje.

10 anbefalte strakstiltak til myndighetene

Grønne bygg, det vil si bygg som tilfredsstiller gitte miljøkrav, bør premieres gjennom incentivordninger som:

 • egen byggesaksbehandler som bidrar til prioritert og løsningsorientert saksbehandling
 • reduserte byggesaksgebyrer
 • handlefrihet til økt utnyttelsesgrad i reguleringsplaner
 • lavere eiendomsskatt

Økonomiske støtteordninger

 • Videreutvikle Enova-støtte til ambisiøse forbilde prosjekter og eksisterende bygningsmasse, med krav om måloppnåelse i reell drift
 • Innføre Enova-støtte til energiledelse i bygg

Grønne bygg, det vil si bygg som tilfredsstiller gitte miljøkrav, bør premieres gjennom incentivordninger som:

 • Etablere en rehab-TEK med funksjonskrav tilpasset eksisterende bygg
 • Etablere dokumentasjonskrav til eksisterende miljøkrav til materialer i TEK
 • Innføre komponentkrav i tråd med Klimaforliket
 • Innføre krav om å dokumentere klimagassutslipp fra bygg i TEK, inklusive utslipp fra energibruk og materialer
Les mer i Eiendomssektorens veikart mot 2050

Høringsinnspill levert av Norsk Eiendom

2022

Skattelegging av privat konsum i selskap

Forskrift om tilskudd til utleiebolig

Innspill til energikommisjonen

Uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker. Forslag fra Oslo Economics

Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norskeenergiressurser

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst avfordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

Utspill til Husleietvistutvalget

2021
2020

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere, motta nyhetsbrev fra oss og hold deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her