Eiendomssektorens veikart mot 20502020-10-09T10:22:09+02:00

Project Description

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Veikartet er ikke bare en veileder for alle innen eiendomsutvikling, men inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål.

 • Her kan du lese en artikkel fra lanseringen 23. juni 2016.
 • Hjelpemidler til de 10 strakstiltakene her.

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

 • Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
  Tips for gjennomføring: ISO 14001- eller Miljøfyrtårn (EMAS)-sertifisering er godt egnet til dette. Alternativt kan en ekstern konsulent verifisere at miljøledelsesystemet er på samme nivå.
 • Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
  Tips for gjennomføring: Ambisjonsnivå bør defineres ved prosjektstart for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter.
  Ulik lokalisering, funksjon og målgruppe gir at hvert prosjekt kan ha ulik vektlegging av bærekraftmål. Man kan for eksempel definere et bestemt nivå i sertifiseringsverktøy som BREEAM-NOR, Bygg21 har utarbeidet en liste over kvalitetsprinsipper som også kan brukes som inspirasjon.
 • Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
  Tips for gjennomføring: Grønn Byggallianse vil utarbeide en sjekkliste for hva som bør vurderes.
 • Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
  Tips for gjennomføring: Unngå setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling. Arrangere oppstarts-workshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon. Sett av midler til utprøvning. Avslutt samarbeidet med de som ikke tør og vil.
 • Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
  Tips for gjennomføring:  takflater kan for eksempel brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, urbant landbruk, rekreasjonsarealer eller birøkt.
 • Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
 • Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
  Tips for gjennomføring: Still funksjonskrav om dette i beskrivelsene. Etterspør Environmental Product Declarations for produkter brukt i vesentlig omfang. Lag et klimagassregnskap for prosjektet for å synliggjøre hvor potensialet for klimagassreduksjoner er størst.
 • Etterspørre fossilfri byggeplass
  Tips for gjennomføring: Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
 • Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil
  Tips for gjennomføring: Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
 • Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.
  Tips for gjennomføring: Bruksanvisning bør være en lettfattelig, ikke teknisk tekst. Det er et tillegg til FDV-dokumentasjon for teknisk personell. Bruksanvisningen kan lages som en app og som en brosjyre. Den kan inneholde tips om bruk av ventilasjon- og varmesystem, vinduslufting, renhold av overflater, avfallssortering etc.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

 • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 • Etterspørre fossilfri byggeplass

10 anbefalte strakstiltak til myndighetene

Grønne bygg, det vil si bygg som tilfredsstiller gitte miljøkrav, bør premieres gjennom incentivordninger som:

 • egen byggesaksbehandler som bidrar til prioritert og løsningsorientert saksbehandling
 • reduserte byggesaksgebyrer
 • handlefrihet til økt utnyttelsesgrad i reguleringsplaner
 • lavere eiendomsskatt

Økonomiske støtteordninger

 • Videreutvikle Enova-støtte til ambisiøse forbildeprosjekter og eksisterende bygningsmasse, med krav om måloppnåelse i reell drift
 • Innføre Enova-støtte til energiledelse i bygg

Reguleringer

 • Etablere en rehab-TEK med funksjonskrav tilpasset eksisterende bygg
 • Etablere dokumentasjonskrav til eksisterende miljøkrav til materialer i TEK
 • Innføre komponentkrav i tråd med Klimaforliket
 • Innføre krav om å dokumentere klimagassutslipp fra bygg i TEK, inklusive utslipp fra energibruk og materialer

Norsk Eiendom jobber med bærekraft

Her har vi samlet øvrige hjelpemidler fra vårt eget materiale på nettsiden. I tillegg finner du flere kilder til kunnskap under fanen Lenker her til høyre. Send oss gjerne tips til viktige nettsider eller publikasjoner innen bærekraft, som kan være til nytte for flere. 

Eiendomssektorens veikart mot 2050 viser veien mot bærekraftsmålene. De 10 strakstiltakene gir en oversikt over de viktigste endringene et eiendomsselskap bør gjøre for å bygge og drifte næringsbygg mer miljøvennlig:

 1. Miljøsertifisér dere
 2. Fjern fossil oppvarming
 3. Kjøp inn giftfritt
 4. Innfør miljø- og energiledelse, for eksempel BREEAM in Use
 5. Kartlegg takflater
 6. Etterspør innovasjon
 7. Planlegg for gjenbruk av materialer
 8. Krev reelt energibudsjett
 9. Etterspør lavutslippsmaterialer
 10. Etterspør fossilfri byggeplass

Det finnes en tilsvarende liste for boligselskaper, samt en liste for myndighetene. Her kan du lese mer om strakstiltakene i veikartet.

Ved lanseringen av veikartet i juni 2016, var det to selskaper som steppet opp og ønsket å inngå en formell avtale at de faktisk ville gjennomføre de 10 strakstiltakene i løpet av et år. Det var Storebrand og Avantor. Dette fikk raskt oppmerksomhet, hvilket førte til at flere selskaper ønsket å tilslutte seg strakstiltakene.

Avtale om tilslutning

Etter dialog med Norsk Eiendom eller Grønn Byggallianse, signeres denne avtalen for tilslutning til de 10 strakstiltakene.

Tilsluttede selskaper innen næringseiendom og bolig

Per i dag er det disse selskapene som har tilsluttet seg De 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050:

Private eiendomsselskap

 • Anthon B Nilsen
 • Aspelin Ramm
 • Avantor
 • Braathen Eiendom
 • Diakonhjemmet
 • DNB Næringseiendom
 • Entra
 • Forsvarsbygg
 • Fram Eiendom
 • Hundholmen Byutvikling
 • Höegh Eiendom
 • J.B. Ugland Eiendom AS
 • KLP Eiendom
 • Mustad Eiendom
 • NCC Property Development
 • Nordea Liv
 • OBOS
 • Oslo Areal
 • Oslo S Utvikling
 • ROM Eiendom
 • Selvaag Eiendom
 • Skanska Commercial Development
 • Storebrand
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Ticon Eiendom

Forvaltere

 • Malling & Co
 • Newsec Basale

Offentlige eiendomsselskap

 • Bærum kommune Eiendom
 • Kultur- og Idrettsbygg Oslo
 • Omsorgsbygg Oslo
 • Statsbygg
 • Undervisningsbygg Oslo
 • Universitetet i Oslo Eiendom

Boligutviklere

 • Avantor (bolig)
 • Backe Prosjekt
 • Ferd Eiendom (bolig)
 • Fredensborg Bolig (bolig)
 • OBOS (bolig)
 • Skanska (bolig)
 • Storebrand (bolig)
 • Stor-Oslo Eiendom (bolig)
 • Ticon Eiendom (bolig)
 • Urbanium (bolig)
 • USBL (bolig)
 • Veidekke (bolig)
 • Værste AS (bolig)

I tillegg har SINTEF Byggforsk og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) formelt stilt seg bak strakstiltakene.

Her ser du en samlet oversikt over nyhetssaker om tilslutningene. Ønsker du at ditt selskap også tilslutter seg strakstiltakene? Ta kontakt med vår fagsjef Carl Henrik Borchsenius.

 Flere opptak fra møter på byggalliansen.no
Grønn Byggallianse forvalter BREEAM og er vår samarbeidspartner om miljøspørsmål. Se også historisk arkiv på YouTube.

 Tidligere NGBC – nå slått sammen med Grønn Byggallianse – har også noen filmer på YouTube, bl.a. om avfallshåndtering

 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder
Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse ledet Bygg21 sin arbeidsgruppe for gode bygg og områder. Arbeidet resulterte i tre rapporter, som ble lansert våren 2018.

 Årlige klimagassutslipp fra BAE-næringen
Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak for BNL, og ser på årlige utslipp fra 2008 -2017 basert på statistikk fra SSB.

 De snart 50 forebildeprosjektene til FutureBuilt

 FutureBuilt viser opptak fra sine møter, bl.a. den årlige konferansen med foredragsholdere fra hele verden

 Miljø- og klimastrategi for eiendomsavdelingen til Universitetet i Oslo

Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009-2040. En rapport med finanisering fra Klimaetaten fra FME ZEN/NTNU.

Opptak fra Oslo Urban Arena – Wasteland Lilleakerbyen. Et spennende panel under ledelse av Kristin Halvorsen​, diskuterer hvordan vi sammen kan kickstarte sirkulære byggemetoder i Norge.

Go to Top