Project Description

Leieavtaler med offentlige leietagere – revidert oktober 2018

Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere utarbeidet og videreutviklet et sett med standard leieavtaler for næringslokaler – «Standard­ avtalene». Dette arbeidet har gått over flere år. Norsk Eiendom tok for en tid tilbake et initiativ overfor Statsbygg og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for a t og så offentlige leietagere skulle benytte Standardavtalene. Vår tanke med dette var at en gjennomarbeidet og mest mulig ensartet praksis ville bidra til å redusere risiko for partene og deri gjennom redusere leieprisnivået og konfliktnivået over tid. Statsbygg og Difi har etter omfattende drøftinger blant de større offentlige leietagerne kommet frem til at det er gunstig f or offentlige leietagere å bygge videre på den kontrakts tradisjon som følger av Standardavtalene. Norsk Eiendom mener at dette er positivt for både leietagere og utleiere.

Statsbygg og Difi lanserte i 2015 en mark­up versjon av Standardavtalen («Mark­up versjonen») hvor de anbefalte endringer av en rekke bestemmelser. Fra vår side var det anbefalt at Mark­up versjonen skulle angi de formelle avvik som var en direkte følge av de offentlige leietagernes egen art. I Mark­up versjonen er flere av anbefalingene også av kommersiell art. Anbefalingene er gjort uten at mange av synspunktene fra Huseiernes Landsforbund, Forum for Næringsmeglere, Norsk Eiendomsmeglerforbund og Norsk Eiendom ble hensyntatt.

I realiteten innebærer Mark­up versjonen at utleiere påføres en risiko de normalt ikke tar høyde for i sin prising av leieobjektet. Norsk Eiendom har derfor funnet det nødvendig å belyse risikoen slik at den enkelte utleier selv ved bruk av denne veilederen kan vurdere de enkelte endringsforslagene. Det gjøres spesielt oppmerksom på at enkelte offentlige leietagere i tilbudskonkurranser kan forkaste tilbud dersom det er tatt vesentlige forbehold fra utleiers side.

Fra juni 2018 har Statsbygg introdusert en ny mark­up («Mark­up 2018»). Kommentarene i denne veilederen er tilpasset denne versjonen.

Mark­up 2018 er basert på «Standard leie avtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler)» versjon 5. utgave 09/16, og vil ikke nødvendigvis ha overføringsverdi på alle punkter til øvrige versjoner av Standard avtalene.

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at konkrete forespørsler fra offentligere leietagere kan inneholde andre endringer enn de som er inntatt i Mark­up­2018. Det er derfor grunn til aktsomhet ved utarbeidelse av tilbud der leie tagers kontraktsforslag ligger som en del av forespørselen.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Forside veileder offentlige leietakere