Project Description

Norsk Eiendom har startet arbeidet med å etablere en statistikk for infrastrukturbidrag. Vi har så langt gjennomført et pilotprosjekt basert på 8 utbyggingsavtaler i Oslo. Nå fortsetter arbeidet med å etablere en relativt komplett statistikk for regionene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Statistikken skal basere seg på infrastrukturbidrag nedfelt i utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven, for gjennomføring av reguleringsplaner. Med infrastrukturbidrag menes økonomisk bidrag til finansiering av offentlig infrastruktur, som knyttes til konkrete anlegg som utføres. Bidragene kan være både kontantbidrag til kommunen og bidrag gjennom at utbygger bekoster og besørger tiltak som senere overføres til kommunen.

Det er flere hensikter med en slik statistikk. For det første ønsker vi å bidra til en mer faktabasert debatt om bidragene som utbygger betaler til kommunene. Vi mener videre at en slik åpen statistikk kan bidra til å sette ulike elementer i et infrastrukturbidrag i en sammenheng og på den måten få en oversikt over helheten. Videre håper vi statistikken vil bidra til større forutsigbarhet for alle parter. Dette er nyttig både ved tomtekjøp og ved forhandlinger om utbyggingsavtalen.

I tilknytning til dette arbeidet vil vi også utarbeide en Veileder for infrastrukturbidrag for bransjen.

I det videre arbeidet legger vi opp til et samarbeid med næringsforeningene i de fire områdene.

 

Forsideillustrasjon som viser plantegning i kart med Norsk Eiendom logo