Norsk Eiendom og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN)s “Standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg” skal igjen revideres og oppdateres. Organisasjonene tar gjerne imot innspill til revisjonsarbeidet fra bransjeaktører.

Det er Norsk Eiendoms advokat Sven Magnus Rivertz, advokatene Ottar Fiksdal Egset og Anette Thunes fra Advokatfirmaet Føyen, NEF/FFNs representant Anders Rennesund samt advokat Camilla Hammer Solheim fra Advokatfirmaet BAHR, som utgjør kjernen av arbeids­gruppen som skal føre eventuelle endringer i pennen.

En særstilling i bransjen

Det er snart 18 år siden Huseiernes Landsforbund, Foreningen Næringseiendom og NEF/FFN publiserte en standard leieavtale for næringslokaler.

Siden den gang har standardavtalene gradvis fått større og større oppslutning i bransjen, og en rekke varianter har kommet til. Når administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom blir utfordret på å angi hvor ofte malene benyttes ved inngåelse av nye leieavtaler for næringslokaler, kan hun ikke gi noen eksakte tall.

– Men jeg anser at de har befestet seg som bransjestandarder. At dette er malene «alle» benytter, det er det lite tvil om, sier Tone Tellevik Dahl.

Nå er tiden igjen moden for at de forskjellige utgavene av standardavtalene skal gjennomgås og revideres. Anders Rennesund i CBRE forklarer at dette gjøres med jevne mellomrom for å sikre at malene er oppdaterte, relevante og balanserte for både utleier- og leietakersiden.

Her er arbeidsgruppen fra sitt oppstartsmøte hos Føyen 20. august i år. Fra venstre: Sven Magnus Rivertz, Ottar Fiksdal Egseth, Camilla Hammer Solheim og Anette Thunes.

– Det har vært en klar endring over disse 18 årene, i at malene har blitt mer balanserte. Det er også viktig at malene støtter opp om vårt felles ansvar for klimatiltak, miljø, og ansvarlig styresett. Å bidra til at partene i eiendomsbransjen kan jobbe for økt gjenbruk, lengere levetid på bygg og byggematerialer, samt å gjøre rehabiliteringer og tilpasninger for nye leieforhold mindre ressurs­krevende, er en forpliktelse for oss alle, sier Anders Rennesund.

Stordata, korrupsjon og leie i kjøpesentre

Ut fra de innspillene som allerede har kommet inn er det flere temaer som utpeker seg som relevante i denne revisjonsrunden. Både Ottar Fiksdal Egset og Anette Thunes fremhever at retten til stordata knyttet til drift av bygget er et tema som kan være aktuelt å regulere i standardavtalene. Sven Magnus Rivertz nevner korrupsjon og hvitvasking som et tema man bør vurdere å se nærmere på.

– På disse temaene er det viktig at både standardavtalene og bransjen holder tritt med utviklingen, sier Egset. Camilla Hammer Solheim fremhever at det også er naturlig å vurdere behovet for nye maler.

– I forrige revisjonsrunde utarbeidet vi blant annet egne maler for co-working og handelslokaler og disse har blitt godt mottatt i bransjen. Et tema vi vil vurdere denne gangen er om det også bør utarbeides en mal for leie av lokaler i kjøpesentre, sier Solheim.

Avslutningsvis kommer arbeidsgruppen med en klar oppfordring til alle som måtte ha innspill til reviderings­arbeidet: «Send oss deres innspill, og gjør det så snart som mulig.»

Innspillene kan sendes til sven.m.rivertz@noeiendom.no, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom. For å være sikker på at innspillet tas med i betraktning bør det helst sendes innen 20. september i år.

– At dette er malene «alle» benytter, det er det lite tvil om, sier Tone Tellevik Dahl.

Kommende arrangementer