Norsk Eiendom forsøker å redefinere eiendomsbransjens omdømme. Oppfatningen om oss skal endres fra å være leverandør av kvadratmetere til å legge til rette for livskvalitet og verdiskaping. Boligene, kontorene, byggene, plassene og torgene er ikke et mål i seg selv. Det er det livet som leves der som er det endelige målet. Ikke det at vi ikke har tenkt på det før. Men ved å endre mindsettet fra mest å tenke på byggene til å være mer opptatt av sluttbrukeren, vil samfunnsrollen komme tydeligere til syne. Det er ikke nok bare å mene at du tar et samfunnsansvar. Du må også bli trodd på at det er nettopp det du gjør.

Et omdømme definerer vårt handlingsrom. Hvis vi synes at reguleringsmyndigheter eller naboer gir oss for lite handlingsrom, henger det sammen med vårt omdømme. Det henger sammen med tillit – eller mangel på sådan. Når vi har valgt de flinkeste arkitektene, har en god plan, har gjort alt rett, men likevel ikke får gjennomslag, har det sannsynligvis en sammenheng med at de der ute ikke helt stoler på våre motiver. Det er vi selv som blir sittende i klisteret fordi vi selv eller våre konkurrenter ikke har gjort oss fortjent til tillit. Tillit er ikke noe jeg kan kreve – jeg må gjøre meg fortjent til det.

Tillit er en mangelvare i hele næringen. Da 97-forskriftene avviklet kommunal bygningskontroll og i stedet innførte ansvarsrettssystemet, la man tillit og selvdeklarasjon til grunn. Ble det mindre byggefeil? Gikk byggekostnadene ned? Ble det bedre kvalitet? Ble det mindre konflikter? Det ble vel kanskje ikke det. Først forsøkte man å reparere med bedre kvalitetssystemer og strengere egenkontroll. Så innførte myndighetene uavhengig kontroll. Nå lager de profesjonelle byggherrene kostbare og rigide rutiner for at byggene skal bli “ferdig-ferdig”. Næringen har laget en prøvedriftsstandard for at byggene faktisk skal fungere slik det var tiltenkt. En slik prøvedrift er en prisbærende post i anbudet. Det betyr at byggherren må betale ekstra for at bygget skal bli slik han hadde ment at det skulle være!

Jeg mener vi er på ville veier. Jeg drømmer om at vi skal kunne reetablere tillit mellom partene. Jeg drømmer om at vi skal kunne få et enklere og mer virkningsfullt begrepsapparat for kvalitet. Jeg drømmer om at vi skal kunne levere på kvalitet i stedet for å levere på kvalitetssystemer.

Fremtiden kommer ikke til å bli enklere. Kundene våre krever større fleksibilitet, økt funksjonalitet og større grad av service og tilrettelegging. Hensynet til kloden vår gjør at vi må tenke sirkulært – mindre avfall, mer gjenbruk, bedre holdbarhet. Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere. Erfaring får et helt annet innhold. Vi må avlære like mye som vi må lære. Myndighetene vil sannsynligvis ikke rekke å lage lover og forskrifter i takt med utviklingen. Klarer vi ikke å etablere tillit, ser jeg for meg en traurig fremtid.