Både Entra og Selvaag vant hver sine saker der Tingretten mente at Oslo kommune hadde krevd utbygningsbidrag som ikke kunne begrunnes etter Plan- og bygningsloven. Begge dommene er anket.

Det er selvsagt krevende å måtte gå nye runder i retten. Fordelen er – om også Lagmannsretten gir utbyggerne medhold – at sakene får et bedre rettskildevern. Vi anbefaler alle som er i ferd å utforme rekkefølge­bestemmelser og inngå utbyggingsavtaler om å studere dommene.

Norsk Eiendom mener at dommene er godt begrunnet slik vi selv mener loven er å forstå. Styret i Norsk Eiendom har besluttet å være partshjelp for Entra også i ankesaken.

Mer informasjon

I denne artikkelen redegjør vi kort for begge sakene, samt viser til de avsagte dommer.

Se opptak av webinar: Rekkefølgekrav etter Entra- og Selvaag-dommene