Det har på nytt blitt stor uklarhet om hvorvidt kommuner og fylkeskommuner skal eller kan kompenseres for den merverdiavgift private utbyggere må betale for den infrastruktur utbygger blir pålagt å utføre kostnadsfritt for det offentlige.

Det er etter vårt syn hevet over tvil at utbygger skal ha denne merverdiavgift kompensert på samme måte som kommuner og fylkeskommuner får det. Når flere kommuner og fylkeskommuner fortsetter å «tulle det til», vil vi forsøke å få en tydeligere avklaring med Finansdepartementet.

Bystyret i Oslo vedtok i 2014 at de ville kompensere utbyggerne for MVA. Det nye byrådet har lagt opp til en annen praksis. Dette har vi utfordret og Byråden  vil fremme saken på nytt for bystyret.

Det er flere grunner til at bystyret bør spørres på nytt om hva de egentlig mente i 2014. Byråd Marcussen har valgt å tolke vedtaket på en måte. Jeg forstår i lys av forarbeidene til vedtaket at hun kan tolke vedtaket slik hun gjør. Men vi mener det er gode grunner til å tolke vedtaket annerledes.

Da vi leste bystyrevedtaket av 12.11.14 , tok vi det for gitt at Oslo kommune skulle følge tilsvarende praksis som andre kommuner. En slik oppfatning ble styrket av vedtakets pkt 2 som lyder:

«Kommunens kostnader med å administrere ordningen, i tillegg til et risikopåslag skal som et minimum dekkes av kommunens kontraktsparts»

Dette inntrykk forsterkes ytterligere når det i vedtakets pkt 3 heter «Byrådet bes ta kontakt med statlige myndigheter med formål å gi private som bygger infrastruktur (vei o.l.) samme mva-kompensasjon som det stat og kommune har

Alt i alt kan vedtaket ikke forstås annerledes enn at bystyret i 2014 så det som rimelig at private utbyggere skulle kompenseres for merverdiavgift i tilsvarende grad som det kommunen refunderes.

Vi har opprettet en dialog med Byråden for å finne en god ordning.