Bakgrunn

Norsk Eiendom har i sin rapport Effektive planprosesser kommet med en rekke forslag til hva som skal til for å oppnå raskere planprosesser med bedre resultater.

Rapporten anbefaler utarbeiding av ulike veiledere og nasjonale maler. Disse skal i større grad enn i dag legge premissene for utforming og fremstilling av de sentrale plandokumentene. Prosjektet anbefaler at nye sentrale maler/sjekklister kobles til viktige faser av planprosessen. Malene kan, og i mange tilfeller bør, tilpasses hver enkelt kommune og hver enkelt plansak.

Veilederne skal sikre en jevnere flyt i planprosessen og ikke minst gi en vesentlig bedre og mer forutsigbar fremdrift og utforming av planforslaget.

Mål

Prosjektets mål er å utvikle hensiktsmessige veiledere og maler for følgende tre områder/faser:

  • Fremstilling av Planinitiativ
  • Referat fra oppstartsmøtet
  • «Prosjektplan»
    • Plan for organisering av reguleringsprosessen basert på prinsipper for prosjektstyring (bl.a. avklaring av roller, ansvar, aktiviteter, fremdrift, leveranser etc)

Disse veilederne stilles til rådighet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt materiale for veiledning og gjøres tilgjengelig fra deres nettsider.

Prosjektgruppe

  • Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Arthur Wøhni, Bærum kommune
  • Christian Falch Kjellsen, AT Plan og Arkitektur
  • Otilie Vihovde, ROM Eiendom

Fremdriftsplan

Ferdigstilles innen utgangen av 2016.