Norsk Eiendom har fått utviklet en verktøykasse med syv moduler til hjelp i medlemsbedriftenes omdømmearbeid. Modulene inneholder hjelp til hvordan ledergruppen kan arbeide med ulike områder for å styrke selskapets renommé i samfunnet.

Et stort fotavtrykk

Eiendomsbransjen setter preg på Norge. Bransjen representerer den største kategorien investeringer i landet, og preger lokalsamfunn på en svært tydelig måte. Eiendomsbransjens utforming av byer og tettsteder blir stående i generasjoner.

Derfor har eiendomsbransjen et betydelig samfunnsansvar, og samfunnet omkring har blikket rettet mot oss.

Bransjens omdømme skapes innenfra

Vårt omdømme er resultatet av eiendomsselskapenes opptreden overfor de gruppene som de har berøring med og selskapenes kommunikasjon med omverdenen. Det er omdømmet som definerer hvilket handlingsrom selskapene har; i forhold til kunder, leverandører, finansieringsinstitusjoner, kommunale myndigheter og nabolaget.

Eiendomsbransjens totale omdømme skapes ikke av bransjeforeningen alene. Det er først og fremst selskapene selv og hvordan de opptrer som skaper det totale bransjeomdømmet. Og det er slik at de negative eksemplene lettere preger dette bildet enn de positive. En bransje er derfor sjelden bedre enn det svakeste ledd.

Omdømme påvirker lønnsomhet

Det er klare sammenhenger mellom selskapets omdømme på den ene siden, og handlingsrom og dermed utviklingsmuligheter og lønnsomhet på den andre. Et selskap med et svakt omdømme vil stille med et handicap i forhold til f. eks. å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere, oppnå optimal finansiering, sikre de ønskede leietakerne eller å møte effektivitet og imøtekommenhet hos kommunale myndigheter. Et sterkt omdømme vil som regel ha den motsatte effekten.

En verktøykasse

Norsk Eiendom har fått utviklet en verktøykasse med syv moduler til hjelp i medlemsbedriftenes omdømmearbeid.

illustrasjon 7 veier til sterkere posisjon

Modulene inneholder hjelp til hvordan ledergruppen kan arbeide med ulike områder for å styrke selskapets omdømme.

Eiendomsbransjen er mangfoldig. Noen selskaper er svært store, andre er små. Enkelte har kommet svært langt i f. eks. merkevarebygging, omdømmeforvaltning og dialog med sentrale interessentgrupper. Andre har til nå ikke hatt fokus på dette eller kapasitet til å ta tak i omdømmearbeidet.

Verktøykassen med de syv modulene er ment som en meny, der ledergruppen kan velge ett eller flere temaer som det føles naturlig å gripe fatt i. Alternativt kan man systematisk arbeide seg gjennom alle syv modulene – som sett i en helhet danner byggesteiner som følger naturlig etter hverandre i omdømmearbeidet.

Noen moduler er primært rettet mot å skape refleksjon, diskusjon og økt bevissthet i ledergruppen. Andre er mer praktisk orientert og kan tjene som veivisere i praktiske oppgaver, som f. eks. dialog med mediene. Flere av modulene er innrettet slik at ledergruppens konklusjoner kan videreføres i selskapets rutiner eller kvalitetssystem.

Lenker