Oslo tingrett våpen

Oslo kommune ble dømt i Oslo tingrett 7. juni 2019 for å ha krevd urimelig mye infrastruktur­finansiering av Entra som utvikler Universitetet i Oslos (UiO) nye jussbygg. Det falt en lignende dom tidligere denne uken der Selvaag Bolig fikk medhold på tilsvarende vis.

Pressemelding fra Norsk Eiendom:

Viktige dommer

– Dette er viktige dommer for hvordan byutviklingen skjer, og grenser for hva kommunen kan kreve av næringsdrivende. Vi er svært glad for at Oslo tingrett dømte i Entras favør, sier Thor Olaf Askjer.

Bransjeforeningen Norsk Eiendom var såkalt partshjelp for Entra, fordi saken har stor betydning for eiendoms­selskaper og samfunnet for øvrig.

Loven setter klare grenser for når og i hvilket omfang kommuner kan kreve såkalte grunneierbidrag. Oslo kommune mener at grunneier i betydelig grad skal betale for infrastrukturen, men fikk nå en dom som sier at de har tøyd strikken for langt.

– Grunneierbidrag skal kunne brukes, men bidraget må speile infrastrukturbehovet som skapes av byggets fremtidige bruk. Oppgradering av Solli plass én kilometer unna det nye jussbygget til UiO, er ikke innenfor hva som er rimelig krav fra kommunen, sier Askjer.

Han mener rettens veiledning i hvordan loven skal tolkes og anvendes, vil være til stor nytte både for kommunene og for utbyggerne. Askjer viser også til at Stortinget snevret inn kommunenes adgang til å kreve bidrag fra utbyggere for relativt få år siden.

Behov for gjennomgang

– Det er viktig med forutsigbarhet for utbyggerne. Tomteverdi, boligpriser og markedsleie på næringsbygg blir påvirket av de krav kommunen stiller.

Han mener det vil være behov for å se på nytt hvordan offentlig infrastruktur skal finansieres i fremtiden med rettens kjennelse om lovens innskrenkende effekt.

– Når kommunen sliter med å skaffe nødvendig finansiering, må nasjonale myndigheter se på de samlede inntekts­mulighetene for kommunen.

thor olaf askjer portrett
Bransjeforeningen Norsk Eiendom var såkalt partshjelp for Entra i rettsaken. – Vi er svært glad for at Oslo tingrett dømte i Entras favør, sier  Thor Olaf Askjer.

– Det er bra at regjeringen er i gang med å se helhetlig på dette utover de løpende diskusjonene om statlige overføring til kommunene. I hvor stor grad grunneierbidrag skal være en del av dette, vil måtte utredes grundigere.

– Det er i alles interesser at kommunene gjøres i stand til å finansiere bærekraftig infrastruktur i våre byer og tettsteder. Derfor handler dette både om å sikre offentlig finansiering samtidig som vi må få bedre forutsigbarhet og tydeligere rammer for hva utbyggerne skal bidra med, sier Askjer avslutningsvis.

Kontaktinformasjon

Thor Olaf Askjer
Rådgiver i Norsk Eiendom
Telefon 934 42 518
thor.olaf.askjer@noeiendom.no

Lenker