Norsk Eiendom om Energikommisjonens innstilling: Bra om ENØK, men savner tydeligere kobling mellom energi og klima

1
.
February
2023
Norsk Eiendom om Energikommisjonens innstilling: Bra om ENØK, men savner tydeligere kobling mellom energi og klima

1
.
February
2023

Norsk Eiendom om Energikommisjonens innstilling: Bra om ENØK, men savner tydeligere kobling mellom energi og klima

Norsk Eiendom synes at den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen er på rett spor i sin innstilling til Olje- og energidepartementet.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl mener at kommisjonen er på rett spor når de understreker at en storstilt satsing på ENØK må til for å sikre både kraftbalansen, forsyningssikkerhet og klimaambisjonene. Likevel savner hun bedre kobling mellom energipolitikk og klimapolitikk, og har tydelige forventninger til at regjeringen sikrer at tiltak vurderes på tvers av sektorer når innstillingen skal følges opp.

På den positive siden støtter Norsk Eiendom kommisjonen i at:

  • Det er behov for rask omstilling av energipolitikken, og forslaget om en nasjonal handlingsplan for å spare strøm gjennom energieffektivisering. Den billigste kilowatt-timen er den vi ikke bruker eller trenger! Massiv satsing på ENØK vil redusere, og i hvert fall utsette, dyr utbygging av kraftutbygging og inngrep i norsk natur.
  • Enova må gis et nytt mandat som gjør det mulig å støtte ENØK-tiltak i eksisterende yrkes- og næringsbygg. SINTEF har identifisert et potensial på 16 sparte terrawatt- timer hvert år i disse byggene. Med gjenopprettelse av tilskuddsordningen vil man få virkelig fart på ENØK-oppgradering av eiendom i hele landet.
  • Å endre Byggteknisk forskrift (TEK) slik at den premierer egenproduksjon av strøm gjennom f.eks. varmepumper og solenergi. Men denne energien må kunne produseres og deles lokalt også i områder med tilknytningsplikt for fjernvarme- når den totalt sett er mer klimavennlig enn fjernvarmen. Derfor støtter Norsk Eiendom mindretallets syn når de går inn for utstrakt deling av lokalprodusert strøm, og at barrierene for solkraft på bygg må utredes
  • Tilpasning av energistandarder for bygningskomponenter. Energistandarder og – merking er bra, men standardene må være ulike for gamle og nye bygg. Der det er mulig må det være lønnsomt å bevare grunnmur og konstruksjoner fremfor å rive, ikke minst av klimahensyn. Derfor må det etableres en ambisiøs – men tilpasset – energistandard for eksisterende bygg. Det må lønne seg å bevare fremfor å rive!
  • Krav til at offentlige leietagere skal vekte energistandarder når de skal anskaffe kontorlokaler, men dette fordrer også ulike energikrav i TEK for nybygg og rehabilitering. Dette vil sikre at offentlige virksomheter kan velge gode og klimavennlige løsninger også i områder med få nybygg og mange eksisterende bygg.

Teknologinøytral energipolitikk

– Norsk Eiendom synes at Energikommisjonen har gjort et godt arbeid, ikke minst når det gjelder å se energieffektivisering som en viktig del av løsningen. Vi etterlyser likevel en enda sterkere kobling til tiltak som både vil nå energimål og klimamål, men eiendomsbransjen står klar til å levere raske resultater. Som Norges største fastlandsnæring har vi et stort potensial både for kutt av klimagassutslipp og energisparing, sier Tone Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Hun legger til at Norsk Eiendom også er kritisk til noen av Energikommisjonens forslag:

– Kommisjonen har ikke drøftet godt nok at energipolitikken bør være teknologinøytral. Hvis lokal energiproduksjon som varmepumper og solceller er mer klimavennlig enn fjernvarme bør man fritas fortilknytningsplikt. Det er heller ingen logikk i 2023 at fjernvarmeprisen skal følge strømprisen, sier Tone Tellevik Dahl.

Kommunene har handlingsrom

Norsk Eiendoms direktør nevner også to andre punkter som regjering og Storting bør merke seg i behandling av kommisjonens innstilling:

– Kommisjonen har naturlig nok et kapittel om skatt og avgifter. Her finner vi det mangelfullt at kommisjonen ikke har gått inn på å vri politikken slik at den oppmuntrer til miljøoppgradering av eksisterende bygg. Eksempelvis er ikke avskrivningstiden for investering i solceller og varmepumper harmonisert med tiltakenes levetid. Dette fører til at en del eiendomsbesittere vegrer seg for å investere.  Vi vil også minne kommunene om at de allerede har et handlingsrom for å bygge opp om kommisjonens målsettinger gjennom blant annet lavere byggesaksgebyrer. Men Plan- og bygningsloven må endres slik at kommunene gis anledning til å premiere utbyggere med ambisiøse energiløsninger i form av prioritert eller forenklet saksbehandling fremholder Tone Tellevik Dahl.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her