Bærekraftstrategi

EIENDOMSBRANSJENS ROLLE I Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLENE TIL FN

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan som skal nås innen 2030. Bærekraftigutvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. Det ersammenhengen mellom disse tre som avgjør om noe er bærekraftig. Bærekraftsmålenehar 17 overordnede mål og 169 tilhørende delmål.Relevans: Stortingsmeldingen om bærekraftsmålene (Meld. St. 24) understrekerbehovet for samstemthet mellom hva vi gjør i Norge og ellers i verden. Selv "nasjonalenæringer" har globale koblinger. Derfor har tiltak i Norge – også i næringslivet –betydning for bærekraftsmålene.Krav og muligheter: Eiendomsbransjen vil bli påvirket av nasjonale myndighetersforpliktelse til FNs bærekraftsmål. Både som konsekvens av kommende EU-direktiverog finansbransjens risikovurdering, ser vi endrede vilkår fra bankene for bærekraftigebygg. Vi begynner også å se endringer i etterspørselen.Omverden vår er i endring, og det er forretningsmessig fornuftig å være frempå ogforberedt. Bærekraft er konkurransekraft.

Bærekraftstrategi

No items found.