Veikart mot 2050

Eiendomssektorens veikart er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Veikartet er ikke bare en veileder for alle innen eiendomsutvikling, men inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål. Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å implementere tiltakene i sitt arbeid. Over 50 byggeiere har tilsluttet seg strakstiltakene så langt.

Veikartet har to funksjoner:

  • Veikartet er ment som en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.Anbefalingene gis fra organisasjonene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse, primært til deres til sammen ca 180 medlemmer.
  • Veikartet vil utgjøre et forankret grunnlag for vårt arbeid videre og medlemmer vil bli oppfordret til å implementere «10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere» i veikartet. Medlemmer som implementerer disse, vil blir fremhevet på ulike måter av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

Mer om veikartet

  • Veikartet er et innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft, oppnevnt 16. juni 2015. Utvalget skal høsten 2016 foreslå en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Utvalgets sekretariat harbidratt med gode innspill i prosessen med dette veikartet.
  • En rekke personer har vært involvert i arbeidet med veikartet, gjennom deltakelse i møter, workshops, intervjuer og høringer. En liste over disse finnes bakerst i dokumentet. Vi vil takke alle for verdifulle bidrag. Vi vil også takke Per Sandberg, sekretariatsleder i Regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft, og Per-Espen Stoknes, veileder fra Grønn Vekst kurset på BI, for nyttige innspill til arbeidet.
  • Fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendoms side ser vi på dette arbeidet som en begynnelse på et viktig strategiarbeid. Vi håper og tror at veikartet kan bidra til utvikling både hos de enkelte eiendomsselskapene og resten av byggsektoren, hos deres samarbeidspartnere og hos myndighetene.

No items found.