ESG-rapportering

Denne siden hjelper deg og din bedrift med å gjennomføre og rapportere på bærekraftsarbeidet. Bærekraft omtales ofte som ESG (Environment – Social – Governance), og består av sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Sistnevnte omhandler også eierstyring og forretnings­etikk.

Hvordan bruke verktøyet

Følg de tre stegene for å forstå, måle og rapportere bærekraftarbeidet. Listen under viser forslag til bærekraftstiltak med måleindikatorer (Key Performance Indicators – KPI) som du kan rapportere med. Listene for hver del av ESG er strukturert slik at de begynner med lovkrav og deretter mer og mer ambisiøse krav. Tanken er at du plukker ut de som er relevante for ditt prosjekt/virksomhet, ikke alle som er listet. Se også at tiltakene er sortert etter virksomhet, eiendoms­for­valtning og -utvikling. Hold musen over tall-/bok­stav­­ikonene for å se hvilke bærekraftmål/strakstiltak tiltaket oppfyller og klikk for å følge lenken.

Steg 1

Forstå, definer og prioriter tiltak som er relevante og som har en vesentlig påvirkning. Plukk fra listen på denne siden.

Steg 2

Mål og analysér de valgte tiltakene. Bruk måleindikatorene under som hjelp. Husk å vurdere eksisterende portefølje, nye bygg og egen virksomhet.

Steg 3

Rapportere og implementere: Se eksempelrapporter nederst på siden. Tenk gjerne på hvilke data mottager (banken, myndigheter mv.) trenger.

Miljø

Krav knyttet til klima og miljø er stadig i endring og vil bli strengere fremover for at samfunnet skal kunne oppfylle Paris-avtalen.

Sentrale lovkrav

  • Byggteknisk forskrift (TEK) har krav knyttet til bl.a. klimatilpasning, energi, helse- og miljøfarlige stoffer i byggprodukter, grunnforurensing, naturmangfold, håndtering av bygg- og anleggsavfall og partikkelutslipp. Det er varslet at det kommer nye klimakrav.
  • EU har et pågående arbeid med grønn finans (taksonomi) som vil ha sterk innvirkning på eiendomsbransjen.

Nøkkelindikatorer er kun tilgjengelig for medlemmer av Norsk Eiendom

Logg innBli medlem

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter.
Klikk her for å registrere deg som bruker.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om den menneskelige påvirkningen. Det er alt fra menneskevennlig stedsutvikling, likestilling, arbeidsforhold til menneskerettigheter i hele verdikjeden.

Sentrale lovkrav

  • Arbeidsmiljøloven  stiller krav til godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom partene i arbeidslivet.
  • Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for: a) faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og; b) arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.
  • Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022 og krever at store selskaper redegjør for hvilke tiltak de har for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Med store selskaper menes de som omfattes av regnskapsloven § 1-5 eller oppfyller to av følgende tre vilkår: 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner, 2. balansesum: 35 millioner kroner, 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsårets: 50 årsverk.
  • EUs taksonomi har til nå primært omhandlet klima og miljø (se også omtale under Miljø), men det jobbes nå med å utarbeide en sosial taksonomi også.

Nøkkelindikatorer er kun tilgjengelig for medlemmer av Norsk Eiendom

Logg innBli medlem

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter.
Klikk her for å registrere deg som bruker.

Styring: Økonomisk bærekraft - corporate governance

Den tredje delen av bærekraft omtales vanligvis som økonomisk bærekraft. Men når vi snakker om ESG brukes det som på engelsk kalles corporate governance, som kan oversettes til styringsmessig eller forretningsetisk bærekraft. Det handler om blant annet åpenhet, antikorrupsjon og eierforhold.

Sentrale lovkrav

  • Regnskapsloven krever at store selskap redegjør om samfunnsansvar bl.a. miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Nøkkelindikatorer er kun tilgjengelig for medlemmer av Norsk Eiendom

Logg innBli medlem

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter.
Klikk her for å registrere deg som bruker.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her