ESG-rapportering

Denne siden hjelper deg og din bedrift med å gjennomføre og rapportere på bærekraftsarbeidet. Bærekraft omtales ofte som ESG (Environment – Social – Governance), og består av sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Sistnevnte omhandler også eierstyring og forretnings­etikk.

Hvordan bruke verktøyet

Følg de tre stegene for å forstå, måle og rapportere bærekraftarbeidet. Listen under viser forslag til bærekraftstiltak med måleindikatorer (Key Performance Indicators – KPI) som du kan rapportere med. Listene for hver del av ESG er strukturert slik at de begynner med lovkrav og deretter mer og mer ambisiøse krav. Tanken er at du plukker ut de som er relevante for ditt prosjekt/virksomhet, ikke alle som er listet. Se også at tiltakene er sortert etter virksomhet, eiendoms­for­valtning og -utvikling. Hold musen over tall-/bok­stav­­ikonene for å se hvilke bærekraftmål/strakstiltak tiltaket oppfyller og klikk for å følge lenken.

Steg 1

Forstå, definer og prioriter tiltak som er relevante og som har en vesentlig påvirkning. Plukk fra listen på denne siden.

Steg 2

Mål og analysér de valgte tiltakene. Bruk måleindikatorene under som hjelp. Husk å vurdere eksisterende portefølje, nye bygg og egen virksomhet.

Steg 3

Rapportere og implementere: Se eksempelrapporter nederst på siden. Tenk gjerne på hvilke data mottager (banken, myndigheter mv.) trenger.

Miljø

Krav knyttet til klima og miljø er stadig i endring og vil bli strengere fremover for at samfunnet skal kunne oppfylle Paris-avtalen.

Sentrale lovkrav

 • Byggteknisk forskrift (TEK) har krav knyttet til bl.a. klimatilpas­ning, energi, helse- og miljøfarlige stoffer i byggprodukter, grunnforurensing, naturmangfold, håndtering av bygg- og anleggsavfall og partikkelutslipp. Det er varslet at det kommer nye klimakrav.
 • EU har et pågående arbeid med grønn finans (taksonomi) som vil ha sterk innvirkning på eiendomsbransjen.

Tegnforklaring

Ved å holde musen over ikonenene får du utdypende informasjon. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevante delmål fra FNs bærekraftsmål for tiltaket.

Relevant strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050.

1 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 1 har relevante delmål at innen 2030:

 • Halvere andelen mennesker i alle aldre som lever i fattigdom.
 • Sikre at særlig fattige har lik rett til økonomiske tjenester og tjenester samt eierskap til jord og annen form for eiendom og naturressurser.
 • Bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatte for f.eks. klimarelaterte hendelser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 11 har relevante delmål at verne om kultur- og naturarv samt innen 2030:

 • Sikre tilgang til gode og trygge boliger.
 • Sikre at alle har tilgang til trygge og lett tilgjengelige bærekraftige transportsystemer.
 • Oppnå en mer bærekraftig urbanisering med medbestemmelse.
 • Oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og skader som følge av katastrofer.
 • Redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene, gjennom f.eks. bedre luftkvalitet og avfallshåndtering.
 • Sørge for trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder for alle.

  Trykk på ikonet for å lese mer.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 har relevante delmål å:

• Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon.

• Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og avfall.

• Innen 2030 betydelig redusere mengden avfall.

• Stimulere særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder.

Klikk på ikonet for å lese mer.

13 Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 har som relevante delmål å motvirke konsekvensene av og styrke kunnskapen om klimaendringene. Klikk på ikonet for å lese mer.

14 Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har relevant delmål at innen 2025 redusere forurensing av havet. Klikk på ikonet for å lese mer.

15 Livet på land

Bærekraftsmål 15 har relevante delmål at stanse tap av biologisk mangfold.

 • Sikre bevaring av og gjenopprette ferskvannsbaserte økosystemer
 • Stanse avskoging og øke gjenoppretting og nyplanting.
 • Utrydde prioriterte fremmede arter og stoppe innføring og spredning av dem.
 • Integrere verdien av <strong>økosystemer og biologisk mangfold</strong> i fattigdomsbekjempelse og i regnskap.

Klikk på ikonet for å lese mer.

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Bærekraftsmål 16 har relevante delmål å oppnå reduksjon av korrupsjon og sikre medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

17 Samarbeid for å nå målene

3 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 3 har relevant delmål at innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Klikk på ikonet for å lese mer.

4 God utdanning

Bærekraftsmål 4 har relevant at innen 2030 oppnå en betydelig økning av unge og voksne med kompetanse som er relevant for sysselsetting.

Klikk på ikonet for å lese mer.

5 Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 har relevante delmål at gjøre slutt på diskriminering av kvinner og jenter og sikre dem like muligheter til ledende stillinger. 

Klikk på ikonet for å lese mer.

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 har relevant delmål at innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og ombruk. Klikk på ikonet for å lese mer.

7 Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 har relevante delmål å øke andelen fornybar energi og doble energieffektivitetsraten innen 2030 på verdensbasis. Klikk på ikonet for å lese mer.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 har relevante delmål bedre utnyttelsen av globale ressurser, oppnå full ysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Trykk på ikonet for å lese mer.

9 Industriell innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har relevante delmål at innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig med effektiv bruk av ressurser og miljøvennlig teknologi.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Hvitvaskingsloven

Klikk på ikonet for å lese mer

Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav rapportering: Likestillings- og diskrimineringsloven

Rapporteres minimum annethvert år for å oppfylle kravene stil til bedrifter av en viss størrelse i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Lovkrav - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og krever at store selskaper redegjør for hvilke tiltak de har for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven: Kjønnslikestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for:

a) faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og;

b) arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Merknad

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å stille miljøkrav ved innkjøp og kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Etterspør og prioritér bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration) Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Vurdér hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget (Se også NS-EN ISO 52000-serien, NS 6430 og SN/TS 3031).

Relevant strakstiltak

Inkludere krav om energiledelse i leieavtalene (jf. Eiendomssekstorens veikart mot 2050). Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Fjern fossil oppvarming. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å Etterspørre fossilfri byggeplass.Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Krev at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Relevant strakstiltak

Etterspør og prioritér bygningsproduksjon som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration). Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Krev at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

ST Premiere innovative løsninger

Premiere innovative løsninger og diskutere risiko­håndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger og kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Vurdér byggets muligheter for samspill med omgivelsene. Klikk på ikonet for å lese mer.

Nøkkelindikatorer (KPI) for bærekraftsambisjoner

+

Utvikling/forvaltning: 100 % av bygningsprodukter er frie fra helse- og miljøfarlige stoffer.

Utvikling: Etterspurt fossilfri/utslippsfri byggeplass i 100 % og gjennomført i X % av prosjektene.

Utvikling: Fjerne potensielle utslippskilder fra byggeplasser i X % av porteføljen og 100 % innen 202X.

Utvikling/forvaltning: Tilrettelegge for at bruker av bygget velger miljøvennlige fremkomstmidler gjennom X sykkel-/bildelingsplasser, X sykkelparkeringer, X elbilladeplasser per X antall brukere av bygget og tekstbeskrivelse av annen tilrettelegging som garderobe og sykkelverksted.

Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget i X % av porteføljen og 100 % innen 202X. (Se også NS-EN ISO 52000-serien, NS 6430 og SN/TS 3031).

Utvikling/forvaltning: Bruk av takflate til blågrønninfrastruktur vurdert i 100 % av relevante prosjekter og anvendt i X %.

Forvaltning: X % av forvaltet areal har energioppfølgingssystem og/eller BREEAM in use-sertifisering.

Utvikling: I X % av prosjekter har prosjekteringsgruppen utarbeidet plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og presentert løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Utvikling: Etterspør bygningsprodukter med lavere klimagassutslipp enn referanseverdier for produktkategorien (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration) i 100 % av prosjektene og anvendt i X %.

Utvikling: Arkitekten/entreprenør er etterspurt i X % av relevante prosjekter om å utarbeide plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Utvikling: Vi krever maksimalt XX kg/m2 generert avfall fra våre byggeplasser og avfallsfrie byggeplasser innen 202X.

Utvikling/forvaltning: Samspill med omgivelsene er vurdert i 100 % av prosjektene.

Utvikling/forvaltning: Beskriv hvordan prosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. F.eks. minst X antall sambrukstiltak per prosjekt (eks. transport, verksted, gjenbruksstasjon mv.), helsefremmende tiltak som treningsapparater, sosiale møteplasser mv.

Utvikling: Beskriv hvordan boligmangfold er ivaretatt i eget og omkringliggende område. F.eks. øke bruken av kommersiell «leie til eie», «deleie» og andre eiemodeller til X % av porteføljen.

Prinsipper om bærekraftig stedsutvikling anvendt i X % av relevante prosjekter (f.eks. Håndbok for bærekraftig stedsutvikling, BREEAM Communities og NS-EN ISO 37101).

Forvaltning: X % material- og energigjenvinning av totalmengden avfall, med mål om 100 % innen 202X.

Utvikling: Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om X % ombruk. Se GBA og Statsbyggs veileder.

Utvikling/oppgradering: Etterspørre ombrukte produkter i 100 % av relevante prosjekter, og benyttet i X % av materialer og produkter.

Forvaltning: Fjerne fossil oppvarming, også topplast, innen 202X.

Virksomhet/utvikling/forvaltning: Kutte klimagasser med X % (minst 20 %) i prosjektene (eks. NS3720) og hele virksomheten.

Utvikling: Nybygg skal oppnå energikarakter A eller B og X % av nye prosjekter er passivhus/ lavenergibygninger (se NS 3700 og NS 3701). Krav ventes i EUs taksonomi.

Forvaltning: Ha energiattest og legg en plan for oppgradering av yrkesbyggporteføljen til høyere energikarakter.

Virksomhet/utvikling/forvaltning: Still miljøkrav til kontraktspartnere i 100 % av relevante avtaler (eks. «Klimakrav til leverandører«).

Utvikling/forvaltning: Etterspurt biologisk mangfold og bruk av stedegne arter i 100 % av relevante prosjekter og anvendt i X %, samt ikke inført fremmede arter.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om den menneskelige påvirkningen. Det er alt fra menneskevennlig stedsutvikling, likestilling, arbeidsforhold til menneskerettigheter i hele verdikjeden.

Sentrale lovkrav
 • Arbeidsmiljøloven  stiller krav til godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom partene i arbeidslivet.
 • Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for:
  a) faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og;
  b) arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitets­plikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.
 • Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli 2022. Loven krever at store selskaper redegjør for hvilke tiltak de har for å sikre menneske­rettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Med store selskaper menes de som omfattes av regnskapsloven § 1-5 eller oppfyller to av følgende tre vilkår:
  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner, 2. balansesum: 35 millioner kroner, 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsårets:
  50 årsverk.
 • EUs taksonomi har til nå primært omhandlet klima og miljø, men det jobbes med å utarbeide en sosial taksonomi også.

Tegnforklaring

Ved å holde musen over ikonenene får du utdypende informasjon. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevante delmål fra FNs bærekraftsmål for tiltaket.

Relevant strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Relevant lovkrav

Merknad til teksten

Relevant strakstiltak

Etterspør og prioritér bygningsproduksjon som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration). Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Fjern fossil oppvarming. Klikk på ikonet for å lese mer.

ST Premiere innovative løsninger

Premiere innovative løsninger og diskutere risiko­håndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger og kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Hvitvaskingsloven

Klikk på ikonet for å lese mer

Merknad

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.

Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven: Kjønnslikestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for:

a) faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og;

b) arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Lovkrav rapportering: Likestillings- og diskrimineringsloven

Rapporteres minimum annethvert år for å oppfylle kravene stil til bedrifter av en viss størrelse i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og krever at store selskaper redegjør for hvilke tiltak de har for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Vurdér hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Vurdér byggets muligheter for samspill med omgivelsene. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Krev at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Relevant strakstiltak

Etterspør og prioritér bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration) Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Krev at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Relevant strakstiltak

Inkludere krav om energiledelse i leieavtalene (jf. Eiendomssekstorens veikart mot 2050). Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget (Se også NS-EN ISO 52000-serien, NS 6430 og SN/TS 3031).

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å Etterspørre fossilfri byggeplass.Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys. Klikk på ikonet for å lese mer.

9 Industriell innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har relevante delmål at innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig med effektiv bruk av ressurser og miljøvennlig teknologi.

Klikk på ikonet for å lese mer.

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Bærekraftsmål 16 har relevante delmål å oppnå reduksjon av korrupsjon og sikre medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

17 Samarbeid for å nå målene

4 God utdanning

Bærekraftsmål 4 har relevant at innen 2030 oppnå en betydelig økning av unge og voksne med kompetanse som er relevant for sysselsetting.

Klikk på ikonet for å lese mer.

5 Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 har relevante delmål at gjøre slutt på diskriminering av kvinner og jenter og sikre dem like muligheter til ledende stillinger. 

Klikk på ikonet for å lese mer.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 har relevante delmål bedre utnyttelsen av globale ressurser, oppnå full ysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Trykk på ikonet for å lese mer.

1 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 1 har relevante delmål at innen 2030:

 • Halvere andelen mennesker i alle aldre som lever i fattigdom.
 • Sikre at særlig fattige har lik rett til økonomiske tjenester og tjenester samt eierskap til jord og annen form for eiendom og naturressurser.
 • Bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatte for f.eks. klimarelaterte hendelser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 11 har relevante delmål at verne om kultur- og naturarv samt innen 2030:

 • Sikre tilgang til gode og trygge boliger.
 • Sikre at alle har tilgang til trygge og lett tilgjengelige bærekraftige transportsystemer.
 • Oppnå en mer bærekraftig urbanisering med medbestemmelse.
 • Oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og skader som følge av katastrofer.
 • Redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene, gjennom f.eks. bedre luftkvalitet og avfallshåndtering.
 • Sørge for trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder for alle.

  Trykk på ikonet for å lese mer.

7 Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 har relevante delmål å øke andelen fornybar energi og doble energieffektivitetsraten innen 2030 på verdensbasis. Klikk på ikonet for å lese mer.

15 Livet på land

Bærekraftsmål 15 har relevante delmål at stanse tap av biologisk mangfold.

 • Sikre bevaring av og gjenopprette ferskvannsbaserte økosystemer
 • Stanse avskoging og øke gjenoppretting og nyplanting.
 • Utrydde prioriterte fremmede arter og stoppe innføring og spredning av dem.
 • Integrere verdien av <strong>økosystemer og biologisk mangfold</strong> i fattigdomsbekjempelse og i regnskap.

Klikk på ikonet for å lese mer.

14 Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har relevant delmål at innen 2025 redusere forurensing av havet. Klikk på ikonet for å lese mer.

13 Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 har som relevante delmål å motvirke konsekvensene av og styrke kunnskapen om klimaendringene. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å stille miljøkrav ved innkjøp og kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer. Klikk på ikonet for å lese mer.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 har relevante delmål å:

• Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon.

• Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og avfall.

• Innen 2030 betydelig redusere mengden avfall.

• Stimulere særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder.

Klikk på ikonet for å lese mer.

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 har relevant delmål at innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og ombruk. Klikk på ikonet for å lese mer.

3 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 3 har relevant delmål at innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Klikk på ikonet for å lese mer.

Nøkkelindikatorer (KPI) for bærekraftsambisjoner

+

Virksomhet/utvikling/forvaltning: Beskriv aktomshetsvurderinger/risiko­vurderinger og hvilke tiltak som er tatt for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. F.eks. kan en kontraktsfeste krav til ryddige forhold, at leverandør har opplæring osv.

Virksomhet: Gjennomsnitt X uker foreldrepermisjon for kvinner og Y uker for menn. Se f.eks. rapporteringsstandard GRI 405.

Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå og totalt for virksomheten for ulike kjønn. Se f.eks. rapporteringsstandard GRI 405.

Virksomhet: Kjønnsforskjell i antall eller % for deltidsstillinger og midlertidige stillinger. Se f.eks. rapporteringsstandard GRI 405.

Virksomhet: Kjønnsbalanse målt i antall og prosent i styret, blant ledere på ulike nivåer og blant ansatte.

X antall ansatte i deltidsstillinger og X antall i ufrivillig deltid.

Utvikling: Etterspørre bruk av lærlinger i 100 % av relevante kontrakter.

Utvikling: Etterspørre separate garderober og toalett i 100 % av relevante kontrakter (se f.eks. tarriffestede kravet).

Virksomhet: X antall praktikanter.

Virksomhet/utvikling/forvaltning: X antall samarbeidsprosjektermed gründer-, forskningsmiljøer o.l.

Virksomhet: Kjønnsbalanse målt i antall og prosent i styret, blant ledere på ulike nivåer og blant ansatte.

Utvikling/forvaltning: Prinsippene om likestilte byrom vurdert i 100 % av prosjektene, anvendt i X %/der det er aktuelt / X % av brukerne er kvinner / X % økning i kvinneandel.

Utvikling: Stille seriøsitetskrav i 100 % av entreprisekontraktene. Se mal for generelle bestemmelser.

Utvikling: Bruke seriøsitetsregister som Startbank i 100 % av relevante prosjekter. Se mal for generelle bestemmelser.

Utvikling: Etterspørre fraværsskadefrekvens H1 (Lost Time Injury – antall personskader med fraværsdager per million arbeidstimer) og personskade-frekvens H2 (Total Recordable Injuries – antall personskader per million arbeidstimer). Se f.eks.: SASB IF-HB-320a og GRI 403.

Virksomhet: X % og X dager sykefravær. Se f.eks. GRI 403 og SASB IF-HB-320a.

Utvikling/forvaltning: Sikre trygghetstiltak i X % av relevante prosjekter (eks. lys som skaper trygghet, men ikke lysforurensing).

Utvikling/forvaltning: Samspill med omgivelsene er vurdert i 100 % av prosjektene.

Utvikling/forvaltning: Beskriv hvordan prosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. F.eks. minst X antall sambrukstiltak per prosjekt (eks. transport, verksted, gjenbruksstasjon mv.), helsefremmende tiltak som treningsapparater, sosiale møteplasser mv.

Utvikling/forvaltning: Prinsipper om bærekraftig stedsutvikling anvendt i X % av relevante prosjekter.

Utvikling: Beskriv hvordan boligmangfold er ivaretatt i eget og omkringliggende område. F.eks. øke bruken av kommersiell «leie til eie», «deleie» og andre eiemodeller til X % av porteføljen.

Styring: Økonomisk bærekraft - corporate governance

Den tredje delen av bærekraft omtales vanligvis som økonomisk bærekraft. Men når vi snakker om ESG brukes det som på engelsk kalles corporate governance, som kan oversettes til styringsmessig eller forretningsetisk bærekraft. Det handler om blant annet åpenhet, antikorrupsjon og eierforhold.

Sentrale lovkrav
 • Regnskapsloven krever at store selskap redegjør om samfunnsansvar bl.a. miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Tegnforklaring

Ved å holde musen over ikonenene får du utdypende informasjon. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevante delmål fra FNs bærekraftsmål for tiltaket.

Relevant strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Relevant lovkrav

Merknad til teksten

Relevant strakstiltak

Etterspør og prioritér bygningsproduksjon som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration). Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Fjern fossil oppvarming. Klikk på ikonet for å lese mer.

ST Premiere innovative løsninger

Premiere innovative løsninger og diskutere risiko­håndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger og kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Hvitvaskingsloven

Klikk på ikonet for å lese mer

Merknad

Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med mindre enheter for inntil 10 personer kan det avtales med bedriftstillitsvalgte at kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes, når dette likevel ikke vil bli benyttet.

Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven: Kjønnslikestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for:

a) faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og;

b) arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Lovkrav rapportering: Likestillings- og diskrimineringsloven

Rapporteres minimum annethvert år for å oppfylle kravene stil til bedrifter av en viss størrelse i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Lovkrav - Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven har aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer at man må redegjøre for faktisk tilstand for kjønnslikestilling i virksomheten og arbeidet virksomheten har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Plikten gjelder bl.a. for bedrifter med 50 ansatte eller mer eller med 20 ansatte eller mer, hvis en av arbeidslivets parter krever det.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Lovkrav - Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og krever at store selskaper redegjør for hvilke tiltak de har for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Vurdér hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Vurdér byggets muligheter for samspill med omgivelsene. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Krev at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Relevant strakstiltak

Etterspør og prioritér bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration) Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Krev at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.

Relevant strakstiltak

Inkludere krav om energiledelse i leieavtalene (jf. Eiendomssekstorens veikart mot 2050). Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget (Se også NS-EN ISO 52000-serien, NS 6430 og SN/TS 3031).

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å Etterspørre fossilfri byggeplass.Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys. Klikk på ikonet for å lese mer.

9 Industriell innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9 har relevante delmål at innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig med effektiv bruk av ressurser og miljøvennlig teknologi.

Klikk på ikonet for å lese mer.

16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Bærekraftsmål 16 har relevante delmål å oppnå reduksjon av korrupsjon og sikre medbestemmende og representative beslutningsprosesser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

17 Samarbeid for å nå målene

4 God utdanning

Bærekraftsmål 4 har relevant at innen 2030 oppnå en betydelig økning av unge og voksne med kompetanse som er relevant for sysselsetting.

Klikk på ikonet for å lese mer.

5 Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5 har relevante delmål at gjøre slutt på diskriminering av kvinner og jenter og sikre dem like muligheter til ledende stillinger. 

Klikk på ikonet for å lese mer.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftsmål 8 har relevante delmål bedre utnyttelsen av globale ressurser, oppnå full ysselsetting og anstendig arbeid for alle, beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Trykk på ikonet for å lese mer.

1 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 1 har relevante delmål at innen 2030:

 • Halvere andelen mennesker i alle aldre som lever i fattigdom.
 • Sikre at særlig fattige har lik rett til økonomiske tjenester og tjenester samt eierskap til jord og annen form for eiendom og naturressurser.
 • Bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatte for f.eks. klimarelaterte hendelser.

Trykk på ikonet for å lese mer.

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 11 har relevante delmål at verne om kultur- og naturarv samt innen 2030:

 • Sikre tilgang til gode og trygge boliger.
 • Sikre at alle har tilgang til trygge og lett tilgjengelige bærekraftige transportsystemer.
 • Oppnå en mer bærekraftig urbanisering med medbestemmelse.
 • Oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og skader som følge av katastrofer.
 • Redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene, gjennom f.eks. bedre luftkvalitet og avfallshåndtering.
 • Sørge for trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder for alle.

  Trykk på ikonet for å lese mer.

7 Ren energi til alle

Bærekraftsmål 7 har relevante delmål å øke andelen fornybar energi og doble energieffektivitetsraten innen 2030 på verdensbasis. Klikk på ikonet for å lese mer.

15 Livet på land

Bærekraftsmål 15 har relevante delmål at stanse tap av biologisk mangfold.

 • Sikre bevaring av og gjenopprette ferskvannsbaserte økosystemer
 • Stanse avskoging og øke gjenoppretting og nyplanting.
 • Utrydde prioriterte fremmede arter og stoppe innføring og spredning av dem.
 • Integrere verdien av <strong>økosystemer og biologisk mangfold</strong> i fattigdomsbekjempelse og i regnskap.

Klikk på ikonet for å lese mer.

14 Liv under vann

Bærekraftsmål 14 har relevant delmål at innen 2025 redusere forurensing av havet. Klikk på ikonet for å lese mer.

13 Stoppe klimaendringene

Bærekraftsmål 13 har som relevante delmål å motvirke konsekvensene av og styrke kunnskapen om klimaendringene. Klikk på ikonet for å lese mer.

Relevant strakstiltak

Relevant strakstiltak er å stille miljøkrav ved innkjøp og kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer. Klikk på ikonet for å lese mer.

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål 12 har relevante delmål å:

• Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon.

• Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og avfall.

• Innen 2030 betydelig redusere mengden avfall.

• Stimulere særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder.

Klikk på ikonet for å lese mer.

6 Rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmål 6 har relevant delmål at innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og ombruk. Klikk på ikonet for å lese mer.

3 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Bærekraftsmål 3 har relevant delmål at innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Klikk på ikonet for å lese mer.

Nøkkelindikatorer (KPI) for bærekraftsambisjoner

+

Virksomhet: Presenter selskapsstrukturen på en måte som er transparenent når det gjelder skatt og faktisk eierskap. Se GRI 205.

Virksomhet: Beskriv ESG-styringen. Eks. 1) ESG-relaterte retningslinjer, styringsdokumenter og prosedyrer, 2) ESG-relaterte målsetninger og tiltak for å møte målene, 3) Varslingskanal – minimum intern, helst også ekstern, 4) Etiske retningslinjer for leverandører/leietagere. Se GRI 3: Material Topic 2021.

Virksomhet: Risiko relatert til korrupsjon vurdert i X % av porteføljen. Redegjør for hvilke risikoer som er identifisert gjennom risikovurderingen og beskriv tiltak (eks. opplæring, varslingssystem) for å forhindre og avdekke korrupsjon og hvitvasking. Se GRI 205 og NS-ISO 37001.

Virksomhet: Beskriv faktiske og potensielle positive og negative konsekvenser på lokalsamfunn av virksomhetens aktiviteter. Se GRI 203, GRI 413 og WEF.

Innkjøp: Krav om etisk handel i 100 % av relevante kontrakter(f.eks. NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp).

Utvikling/forvaltning/virksomhet: Etterspørre innovative løsninger. Se f.eks. CEN/TS 16555 om innovasjonsledelse.

Virksomhet: Beskriv tiltak for å forhindre og avdekke korrupsjon og hvitvasking. Se GRI 205 og NS-ISO 37001.

Utvikling: Beskriv styrking av medvirkningsprosess og øke «perception of participation» til X % fornøyde.

Virksomhet: Beskriv etterspurt dokumentasjon som gir innsyn i om leverandører, leietaker o.l. operer innenfor norsk lov/ikke risiko for kriminalitet.

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her