Digital eiendomsledelse – bestillerkompetanse BIM

Norsk Eiendom har tidligere utarbeidet dokumentet «Grunnlag for digital eiendomsledelse». Hensikten var å bidra til utvikling av gode digitale IT-systemer for forvaltning og ledelse av eiendom. Et hovedprinsipp er åpne dataformater. Dette mener vi er avgjørende for å nyttiggjøre seg informasjon fra en fase over i neste, gjennom hele byggets livsløp og mellom ulike funksjoner.

En god BIM-modell basert på åpne dataformater er en viktig forutsetning for å få til digital informasjonsflyt gjennom hele byggets livsløp. For å sikre at BIM-modellen har tilstrekkelige kvaliteter og egenskaper for å muliggjøre informasjonsflyten, må byggherren etterspørre spesifikke kvaliteter for BIM-modellen. Dette dokumentet gir råd og anbefalinger til slike prosesser.

De viktigste motivasjonsfaktorene for eiendomsselskap til å innføre digital eiendomsledelse er:

• Rasjonalitet og sikkerhet ved endringer og avregninger
• Økende krav til rapportering
• Ressurser i byggene har stor verdi og må kartlegges
• Effektivisering av eiendomsdriften

Last ned dokumentet og få grundig innføring i prosessen frem mot digital eiendomsledelse, eksempler på BIM-manual og relevante stanarder.

No items found.