Klimagassreduksjoner for boligblokker

Denne veilederen presenterer noen tiltak som kan innpasses i alle prosjekter for å redusere klimagassutslipp både under utbygging og gjennom byggets levetid.

Klimaendringene er en av de største utfordringene som det globale samfunnet står overfor. Bygg- og anleggsbransjen står for 16% av Norges klimagassutslipp, og er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Pilotprosjekter er veivisere, men det er i tillegg et stort behov for kunnskaps- deling, for gode løsninger og effektive tiltak som kan nå ut til den store bredden av prosjekter.

Veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset leilighetsbygg. Beregninger av klimapotensialet og kostnadseffektiviteten til ulike tiltak er spesifikke for denne bygningstypen. Hovedprinsippene er overførbare til alle bygningstyper, men prioriteringen av  tiltak vil kunne være annerledes.

Formålet til veilederen er å påpeke hva som bør prioriteres for å maksimere effekten av klimatiltak i et byggeprosjekt, med utgangspunkt i kostnads- og utslippsberegninger for et typisk bygg.

Mer lesing

Se også veilederen for klimagassreduksjoner for formålsbygg her.

No items found.