Klimagassreduksjoner for formålsbygg

Denne veilederen presenterer noen tiltak som kan innpasses i alle prosjekter for å redusere klimagassutslipp både under utbygging og gjennom byggets levetid.‍

Klimaendringene er en av de største utfordringene som det globale samfunnet står overfor. Bygg- og anleggsbransjen står for 16% av Norges klimagassutslipp, og er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Pilotprosjekter er veivisere, men det er i tillegg et stort behov for kunnskapsdeling, for gode løsninger og effektive tiltak som kan nå ut til den store bredden av prosjekter.  

Denne veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset formålsbygg.  Veilederen er basert på data for skolebygg og sykehjem i 2-3 etasjer, og beregninger av klimapotensiale og kostnadseffektivitet vil være mest korrekte for tilsvarende bygninger. Hovedprinsippene er imidlertid overførbare til alle bygningstyper.

Formålet til veilederen er å peke på hva som bør prioriteres for å maksimere effekten av klimatiltak i et byggeprosjekt, med utgangspunkt i kostnads- og utslippsberegninger for et typisk bygg.

Mer lesing

Se også veilederen for klimagassreduksjoner for boligblokker her.

No items found.