Veileder for HMS-indikatorer

Hensikten med denne veilederen er å angi et felles verktøy som kan måle nivået på helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassene.

Felles definisjoner av SHA/HMS-indikatorene og ensartet innrapportering i prosjekter, er en forutsetning for at dette skal være mulig. Når nye omforente definisjoner er innarbeidet i bransjen, vil dette gi et bedre grunnlag for å måle egne SHA/HMS-prestasjoner og sammenligne seg med andre byggherrer/prosjekter.

Det er byggherregruppen i Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring som har utarbeidet veilederen. I denne gruppen sitter Norsk Eiendom, Statsbygg, Forsvarsbygg, Bane NOR og Statens Vegvesen.

No items found.