Styret i Norsk Eiendom vil ut av NHO Byggenæringen

2
.
April
2024
Styret i Norsk Eiendom vil ut av NHO Byggenæringen

2
.
April
2024

Styret i Norsk Eiendom vil ut av NHO Byggenæringen

‍Styret i Norsk Eiendom foreslår for generalforsamlingen at foreningen sier opp medlemskapet i NHO Byggenæringen (NHO BN), og søker en annen plassering i NHOs struktur. En nylig gjennomført vedtektsendring hos NHO BN har vært utløsende for styrets innstilling.

Stig Bech er partner i Wiersholm og styreleder i Norsk Eiendom.

Generalforsamling 25. april

Innkalling til årets generalforsamling og fagseminar med tema "Mot lysere tider" er nå sendt ut. Les mer her og meld deg på. Den saken som trolig vil få mest oppmerksomhet på generalforsamlingen er styrets forslag om utmelding av NHO Byggenæringen.

Sak om utmelding av NHO Byggenæringen

Da Norsk Eiendom ble en del av NHO i 2014 var det en viktig forutsetning at foreningen hadde full autonomi i næringspolitiske spørsmål. I tiden fra 2014 har aktørene i NHO BN jobbet konsensusorientert med fokus på hele bygge- og eiendomsnæringens felles interesser. Høsten 2023 ble det vedtatt en vedtektsendring i NHO BN. Endringen gir NHO BNs styre fullmakt til å ta flertallsbeslutninger i saker med særlig betydning for næringen. Dette vil da være beslutninger som medlemmene, også Norsk Eiendom, er forpliktet til å følge lojalt. Man vil ikke kunne fremføre avvikende argumentasjon.  

– Vedtektsendringen er svært problematisk fordi den bryter med prinsippet om Norsk Eiendoms fulle autonomi i næringspolitiske spørsmål, men også fordi den står i strid med vår formålsparagraf. NHO Byggenæringens styre kan nå fatte vedtak som er førende for Norsk Eiendom, selv om vedtaket ikke er i samsvar med medlemmene i Norsk Eiendoms interesse. Dette betyr igjen at vi ikke vil kunne oppfylle egen formålsbestemmelse i et slikt tilfelle, sier styreleder Stig Bech i Norsk Eiendom.

Han understreker at det foreligger helt naturlige interessemotsetninger mellom bestiller- og utførerleddene i næringen. Frem til nå har Norsk Eiendom kunnet imøtegå utspill på egen kjøl. Denne friheten i næringspolitiske spørsmål har vært viktig for foreningens medlemskap i NHO og NHO Byggenæringen. Nå har NHO BN valgt å ta et viktig skritt bort fra å være en paraplyorganisasjon, til en mer integrert organisasjon.  NHO BN går da også bort fra konsensuslinjen der man har fokuset rettet på saker det er felles enighet om. I stedet vil man der styret finner det viktig kunne sette bransjeinteresser opp mot hverandre.

Medlemmenes interesser er det viktigste

– Norsk Eiendom har levd godt med interessemotsetningene i landsforeningen gjennom flere år, selv om flere medlemmer har uttrykt at de synes det er krevende å være i samme organisasjon som kontraktsmotparter og leverandører. Vi har også erfart at bestillerleddets saker i for liten grad prioriteres fra NHO BN. Kompetansen og kapasiteten i NHO BN har vært rettet mot arbeidsgiveroppgavene samt de sakene som flertallet av bransjene i leverandørleddene er opptatt av. Dette har vi kunnet vekte opp gjennom vår autonomi og muligheten til, på saklig vis, å argumentere for eiendomsbransjens og oppdragsgiverleddets posisjon. Og litt banalt – Norsk Eiendoms primære oppgave er å arbeide for medlemmenes interesser, sier Bech.

– Styret foreslår en utmelding av NHO BN, og at man samtidig starter arbeidet med å finne en annen plassering i NHOs struktur. Styret er generelt opptatt av å gi et viktig bidrag til saklig dialog i alle bransjefora. Bransjesolidaritet og deltakelse i fellesskapet er viktige stikkord. Slik sett er det klare fordeler ved å delta i denne aktiviteten innenfor NHO-systemet. NHO har også andre viktige roller, for eksempel på arbeidsgiversiden, som en god del av våre medlemmer har glede av, sier Bech.  

Styret til NHO har allerede sagt at de ønsker at vi blir værende i felleskapet, og har gitt NHOs ledelse fullmakt til å bistå oss i arbeidet med å finne en løsning.

– Det er på ingen måte sikkert at vi vil lykkes i det å få på plass en løsning innenfor NHO – men utenfor NHO Byggenæringen. Her er det mange hensyn som skal tas og forhandlinger som eventuelt skal gjennomføres. Ballen ligger nå hos NHO, og spørsmålet NHO må vurdere er om de kan finne plass til en bransje som representerer en samlet verdiskapning på 500 milliarder kroner. Dette er halvparten av landets største fastlandsnæring – og det er en aktør som har en sentral rolle i samfunnsutviklingen. Dersom utmeldingen fra NHO BN blir en realitet, vil det ikke endre på samarbeidsklimaet. Vi vil fortsatt være pragmatiske og løsningsorienterte, og søke allianser og samarbeid til det beste for våre medlemmer, avslutter Stig Bech.

Kontakt

Vidar Fiskum

Stig L. Bech

Styreleder

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her