Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

I løpet av de siste tre årene har det blitt gjennomført endringer i formuesskatten og utbytteskatten som har fått stor betydning for norske eiere som eier eiendom gjennom ikke-børsnoterte aksjeselskap.

Økt inflasjon, formuesskatt og utbytteskatt har medført store endringer i andel skatt av realavkastningen til norske eiere. Inflasjon vil i seg selv være skatteskjerpende når inntektsskattesystemet er basert på nominelle verdier. Grunnet de siste års endringer merker flere eiendomsselskaper, særlig de familieeide, at de nå sliter med å ha midler til nye investeringer og løpende vedlikehold.

Ettersom formuesskatten ikke tar hensyn til underliggende inntektsstrøm, kan det oppstå situasjoner der skattepliktige må realisere deler av formuen for å imøtekomme formuesskatten. Da har man endt opp med en beskatning som står i strid med skatteevneprinsippet. Det oppleves som urimelig for skattyter å måtte realisere formue eller ta opp lån for å betjene formuesskatten, dette i motsetning til skatter som er utlignet på en realisert inntektsstrøm. For eiendom betyr realisasjon å selge eiendom, gjerne til utenlandske investorer, som slipper formueskatt.

Det er også viktig å påpeke at ikke alle eiere har kapasitet til å møte formuesskatten ved hjelp av uttak av utbytte, lån eller andre finansieringskilder. Dette kan føre til at norske eiere blir tvunget til å flytte til et annet land for å unngå formuesskatten. Formuesskatten påvirker således sammensetningen av utenlandsk og norsk eierskap i Norge, da kapitalsterke enkeltpersoner ser seg nødt til å flytte som en reaksjon på skattesystemet.

Norsk Eiendom arbeider hele tiden for at vi har et godt kunnskapsgrunnlag knyttet til de mest sentrale skatter og avgifter som påvirker bransjens økonomiske bærekraft. Vi har samlet en del analyser og fakta i denne skatterapporten fra 2021.

Ettersom de siste endringene i formue- og utbyggebeskatningen slår hardt inn i vår bransje har vi fått utarbeidet en rapport, forfattet av advokater fra firmaene Bahr og Wiersholm som sier noe om følgende forhold:

  1. Hvordan de skattemessige rammebetingelsene for norske eiere av eiendom har endret seg de siste tre årene.
  2. Hvilke endringer som må foretas i norsk skattelovgivning for å opprettholde norsk eierskap i eiendom, herunder sikre at eiere bosatt i Norge har konkurransekraft på lik linje med eiere bosatt i utlandet.

Vi vil bruke dette notatet og noen av anbefalingene i sitt myndighetsarbeid i det videre.

Notatet er forbeholdt medlemmer.

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendomSkattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Skattemessige rammebetingelser for eiere av eiendom

Kontakt

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840