Statsbudsjettet 2023 – skivebom for strømsparing

12
.
October
2022
Statsbudsjettet 2023 – skivebom for strømsparing

12
.
October
2022

Statsbudsjettet 2023 – skivebom for strømsparing

Som ventet er regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023 preget av kostnadskutt og utsettelse av store prosjekter, men Norsk Eiendom mener at regjeringen bommer på virke­midlene for strømsparing og klimakutt.

Pressemelding fra Norsk Eiendom 6. oktober 2022

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har rettet opp skjevhetene vi har påpekt i strømstøtteordningen og tiltakspakken for energieffektivisering. Her går man glipp av store besparelser både i kilowatt-timer, CO2-utslipp og kroner, kommenterer Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl.

Hun viser til at støtte til ENØK-tiltak i eksisterende næringsbygg glimrer med sitt fravær, og eiendomsselskapene ikke får mulighet til å søke strømstøtte slik mange andre næringsaktører kan.

– Det er fint med ENØK-tiltak til husholdningene, men det største potensialet for strømsparing ligger i næringsbyggene. Vi har det travelt hvis vi skal nå norske klimamål i 2030, og da er incentiver for energieffektivisering en lavthengende frukt med stor klimaeffekt. Dette er langt raskere å realisere enn utbygging av kraftnettet og etablering av anlegg for havvind, påpeker Tellevik Dahl.

Når det gjelder strømstøtteordningen som ble fremlagt 16. september i stortingsprop 142-S kritiserte Norsk Eiendom at eiendomsselskaper ekskluderes fra ordningen selv om det er de – ikke leietagerne – som rår over energiløsningene for et bygg. Innretningen er ikke endret i regjeringens forslag til statsbudsjett, men både Norsk Eiendom og NHO sentralt har påpekt behovene for justering av akkurat den ordningen i sine høringsuttalelser til Stortinget.

– Vi savner langsiktig tenkning på dette området. Incentiver til å energieffektivisere gir varig effekt både for redusert energiforbruk og mindre utslipp. Det gavner med andre ord både leietaker, utleier og klima. Vi fastholder at klimaet blir taperen hvis ikke dette blir rettet opp i, understreker Norsk Eiendoms direktør.

– Det største potensialet for strømsparing ligger i næringsbyggene, sier Tone Tellevik Dahl.

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett, men det skal ikke vedtas av Stortinget før i desember. Frem mot endelig vedtak vil Norsk Eiendom spesielt arbeide med politisk påvirkning knyttet til følgende saker:

1. Gå i klimakrisemodus

Klimakrisen er enda større enn strømkrisen, men med enkle politiske grep kan man få gjort noe substansielt med begge. Eiendomsbransjen kan levere betydelige klimakutt innen 2030. Ifølge Sintef (2021) er potensialet for strømsparing i norske yrkesbygg hele 16 TWh – årlig. Forutsetningen er satsing på energieffektivisering og opprydning i lovverk, blant annet krav i Byggteknisk forskrift som pr i dag gjør det ulønnsomt å rehabilitere fremfor å rive.

2. Krafttak for energieffektivisering i næringsbygg

Mye mer av det staten tar inn av inntekter fra kraftselskapene må gå tilbake til næringslivet i form av gulrøtter som gjør det lønnsomt å energi-effektivisere. Konkret foreslår Norsk Eiendom at det settes av tre milliarder kroner hvert år til dette formålet, i første omgang i en treårsperiode.  Et helt konkret tiltak er å gjeninnføre Enovas støtte til energieffektivisering i eksisterende næringsbygg, en ordning som ble avviklet i 2021.

3. La eiendomsselskapene få søke om strømstøtte

Støtteordningen som følge av de høye strømprisene er innrettet slik at de fleste gårdeiere ikke er kvalifisert. Det til tross for at det er gårdeierne som kan påvirke energibruk i bygget og investeringer i ENØK-tiltak. Denne skjevheten må rettes opp i tråd med våre høringsinnspill.

4. Fjernvarmeprisen må løsrives fra strømprisen

I dag knytter produsentene av klimavennlig fjernvarme fra for eksempel avfallsfor­bren­ning eller solceller sin pris opp til den europeiske kraftbørsen Nordpool. Det er en urimelig og utdatert kobling, lovverket sier bare at fjernvarmeprisen ikke skal overstige strømprisen, men produsentene har likevel valgt å legge seg tett opp til strømprisen.

5. Energien må kunne videreselges

Enkelte bygg kan bli egne kraftanlegg ved etablering av større solcelleanlegg som produserer mer enn de selv trenger. Men for at denne avlastningen til strømnettet skal bli en realitet må det ryddes opp i konsesjonsregelverket som hindrer en gårdeier eller et borettslag med overskuddsenergi i å selge sin fornybare kraft videre i nabolaget. Stortinget har sluttet seg til at endring må skje, men forskriftene som har vært på høring treffer ikke godt nok. Les her om våre forslag til justeringer.

6. Solcelle-satsing må starte nå

EU-kommisjonen har levert et lovforslag om at det skal installeres solceller i alle nye offentlige og private bygg innen 2026 og alle brukte innen 2027. Statsbudsjettet gir ingen svar på hvordan Norge skal møte dette kravet. Her er vi allerede på overtid av oppstart.

7. Stopp skattediskrimineringen av boligutleie

Utleiere av næringseiendom får skattemessige saldoavskrivninger. Det gjør ikke profesjonelle utleiere av boliger, selv om boliger i likhet med næringseiendom er utsatt for slitasje og har høye forvaltningskostnader. Denne forskjellsbehandlingen bør snarest opphøre, også for å sikre et stabilt marked for boligutleie driftet av profesjonelle aktører.

8. Avskrivningstiden på miljøtiltak må endres

I dag er ikke avskrivningsreglene i skatteloven harmonisert med det ambisiøse løftet eiendomsbransjen står ovenfor innen klima og miljø. Reglene er ment å reflektere driftsmiddelets levetid, men dagens satser er ikke i nærheten av å gjenspeile levetiden for solcellepaneler og andre miljømotiverte tiltak. Det er et paradoks at olje- og gassnæringen allerede i oppstartsfasen får refundert store deler av letekostnader på jakt etter fossile energikilder, mens byggenæringen, landets største fastlands­næring, må vente i over hundre år på å oppnå full avskrivning for grønne energi­inve­ste­ringer.

Andre nyheter fra statsbudsjettet

Saken i media:

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her