Norsk Eiendom løfter mva-saken videre

25
.
January
2023
Norsk Eiendom løfter mva-saken videre

F.v. Høyres finanspolitiske talsperson i Oslo bystyre Per-Trygve Hoff, Høyres stortingsrepresentant Mudassar H. Kapur, Sven Magnus Rivertz, Tone Tellevik Dahl og politisk rådgiver Trine-Lise Østlund Blime.

25
.
January
2023

Norsk Eiendom løfter mva-saken videre

Ber bystyret omgjøre byrådets forslag om momsrefusjon.

– Byrådets forslag om at Oslo kommune skal beholde 70 % av refundert merverdiavgift innbetalt av private utbyggere mangler sidestykke i kommune-Norge. Vi anser forslaget som et mulig myndighetsmisbruk og dessuten et avtalebrudd med bystyrets tidligere vedtak om utbyggingsavtaler, skriver Norsk Eiendom i et skarpt brev til Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen.  

Brevet kommer som reaksjon på byrådsak 259/22, hvor byrådet fremmer forslag til nye retningslinjer for inngåelse av merverdiavgiftsavtaler mellom kommunen og private utbyggere når disse bygger offentlig infrastruktur som skal overtas av kommunen. Mange av Norsk Eiendoms medlemsbedrifter har reagert sterkt på innstillingen til bystyret, og Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl har allerede vært ute med kritikk av forslaget i Finansavisen, og hun har tatt saken opp i møter med Stortingsrepresentanter både fra Arbeiderpartiet og Høyre.  

– I det hele kan vi vanskelig se at realiteten i de nye retningslinjene er noe annet enn innføring av en uhjemlet utbyggingsskatt, begrunnet i rene fiskale formål. Dette er i så fall problematisk både i forhold til legalitetsprinsippet (om at beskatning må ha hjemmel i lov), og det generelle forvaltningsrettslige forbudet mot myndighetsmisbruk. Byrådets forslag innebærer at det blir unødvendig dyrt for utbyggere i hovedstaden å opparbeide offentlig infrastruktur, med den konsekvens at det blant annet blir dyrere å bygge nye boliger til Oslo-borgerne, skriver Norsk Eiendom i brevet.

I strid med bystyrevedtak og statlige føringer  

Norsk Eiendom mener at flere sider ved innstillingen til bystyret er sterkt problematiske, også i forhold til bystyrevedtak og statlige føringer.

– Formålet med inngåelse av mva-avtaler er at kommunen på en enkel måte kan bidra til at det ikke blir mer byrdefullt enn nødvendig for de private utbyggerne å opparbeide offentlig infrastruktur for kommunen. Hensikten er ikke, slik Byrådet legger opp til i forslaget til retningslinjer, at kommunen skal gjøre den statlige merverdiavgiften til en kommunal inntektskilde. Kommunens andel av refundert merverdiavgift må derimot begrenses til hva som er nødven­dig for å dekke kommunens kostnader med å administrere en ordning med mva-avtalene. Dette er også forutsatt av Kommunal- og distriktsdeparte­mentet så sent som i 2021, sier Tone Tellevik Dahl.

Hun viser også til at byrådets forslag er en tilsidesettelse av bystyrets vedtak i en sak om slike utbyggingsavtaler i april 2018. Da ble byrådets innstilling avvist, og bystyret ba byrådet komme tilbake med nye retningslinjer.

– Den gang var byrådets forslag at kommunen skulle beholde hele momsrefu­sjonen som de private utbyggerne hadde innbetalt, men bystyret satt foten kraftig ned for dette og vedtok tvert imot at det skal tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjonen slik at det er netto kostnader ved offentlig infrastruktur som skal fordeles mellom partene. At byrådet bruker fire år på å fremme saken og så foreslår en 70/30-fordeling må sies å være et forsøk på omkamp og tilsidesettelse av bystyrets tidligere vedtak. Det er i strid med bystyrets tidligere vedtak, og trolig også norsk lov, fremholder Tellevik Dahl.

Fordelingsnøkkel uten sidestykke

I brevet til Oslo kommune heter det at "Forslaget til fordelingsnøkkel mangler sidestykke i kommune-Norge". Det vises til at andre kommuner har en helt annen praksis på dette området:

– Andre kommuner ligger typisk rundt 10-15 % ved inngåelse av avtaler om såkalt overføring av justeringsrett. Noen kommuner har strukket seg opp til 20-25 %, og har da møtt kritikk for at de ligger for høyt. For inngåelse av såkalte avtaler om overføring av justeringsforpliktelser tar flere kommuner kun et administrasjonsgebyr, eventuelt en lavere prosentsats enn hva som tas for inngåelse av justeringsrett. Flere kommuner og fylkeskommuner tar ikke administrasjonsgebyr ved inngåelse av slike avtaler. Blir byrådets forslag stående vil det øke boligprisene i Oslo ytterligere utover hva høstens prisvekst har bidratt til, mener Norsk Eiendoms direktør.

Ber bystyret gripe inn

Norsk Eiendom er ikke kritisk til alt i byrådssaken. I brevet til ordfører og byrådsleder skriver bransjeforeningen at den anser flere av forslagene i retningslinjene for å være fornuftige og hensikts-messige, blant annet at byrådet nå innstiller på at kommunen skal inngå avtaler om både overføring av justeringsrettigheter og -forpliktelser. Videre er det positivt at sakstypen for inngåelse av mva-avtaler utvides fra bare å gjelde de tilfeller det inngås utbyggingsavtaler, til også å gjelde andre tilfeller der offentlig infrastruktur overdras til kommunen. Men Tone Tellevik Dahl lover at Norsk Eiendom skal kjempe videre mot forslagets fordeling av refundert merverdiavgift:

– I brevet ber vi konkret om ber Norsk Eiendom om at retningslinjene for mva-avtaler justeres, slik at kommunen kun betinger seg en andel tilsvarende det som er nødvendig for å dekke kommunens administrasjonskostnader. Vi vil følge saken tett og ta initiativ til møter med bystyrepartiene og deres fraksjoner i Finansutvalget som skal behandle saken på nyåret. Oslo kommune kan ikke vedta et krav om økonomisk bidrag begrunnet i rene fiskale hensyn og uten hjemmel i lov, fastslår Tone Tellevik Dahl.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her