Felleskostnader helt enkelt

Vi utgir denne veilederen for å gi felles retningslinjer og en enhetlig forståelse for hva som er felleskostnader i næringsbygg og hvordan disse skal fordeles. På denne måten vil både utleier og leietaker få en mest mulig komplett oversikt over de praktiske og økonomiske konsekvensene som følger av leieforholdet.

Veilederen er ment å gi uttrykk for beste praksis. Likeledes vil veilederen bidra til at erfaringer knyttet til den daglige drift av eiendommen behandles i tråd med retningslinjene og således virke konfliktdempende.

Den første versjonen av veilederen kom i 2016 og en lagmannsrettsdom fra 2021 viser at domstolen ser til veilederen ved rettstvister.

Norsk Eiendom har sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund/Forum for Næringsmeglere i mange år utarbeidet og videreutviklet et sett med standard leieavtaler for næringslokaler (Standardavtalene).

Standardavtalene regulerer begrepet “felleskostnader” på en god måte. Denne veileder er ikke ment å endre det materielle innholdet i Standardavtalene på noe punkt.

Veilederen er basert på Standard leieavtale for næringslokaler (brukte/«som de er» lokaler) - versjon 7. utgave 05/22 (Leieavtalen) og vil ikke nødvendigvis ha overføringsverdi til øvrige versjoner av Standardavtalene.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen AS.

Kontakt

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat/Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840