Grunnlag for digital eiendomsledelse og -forvaltning

Det er et stort potensiale for å ta i bruk digitale løsninger i eiendomsbransjen. Mange oppgaver og aktiviteter som i dag gjøres analogt og manuelt, er godt egnet for å kunne utføres digitalt og automatisert. Suksessfull implementering av digitale løsninger i alle ledd i verdikjeden, vil i betydelig grad bidra til effektivisering og kvalitetsforbedringer i vår bransje.

Eiendomsledelse og -forvaltning omhandler en rekke ulike oppgaver innenfor områdene drift, vedlikehold, utvikling, marked, økonomi og miljø. Det finnes i dag mange tilgjengelige IT-systemer for disse oppgavene. Disse systemene kan være gode på deler av oppgavene, men ingen håndterer alle oppgavene tilfredsstillende.

Dette resulterer i at det enkelte eiendomsselskap må ha mange systemer for å løse sine oppgaver innenfor dette området. Disse ulike systemene er ikke direkte kompatible. Det betyr at de i begrenset grad klarer å utveksle data og det er fare for feil i grensesnittet mellom systemene.

Norsk Eiendom har nå utarbeidet et dokument som skal bidra til utvikling av gode digitale IT-systemer for forvaltning og ledelse av eiendom. Et hovedprinsipp i dette arbeidet er åpne dataformater. Et slikt prinsipp mener vi vil føre til at samme type data kun behøves å legges inn ett sted. Eksempelvis ligger arealoversikten for et bygg kun ett sted. Andre funksjoner som baserer seg på dette arealet (for eksempel leiefakturering, renholdsplan eller vedlikeholdsplaner) henter det til enhver tid korrekte arealet fra samme sted. Et slikt åpent dataformat mener vi vil muliggjøre å nyttiggjøre seg informasjon fra en fase over i neste (gjennom hele verdisyklusen) og «på tvers» mellom ulike funksjoner i samme fase.

Vårt dokument Grunnlag for digital eiendomsledelse er ikke en ferdig kravspek, men kan brukes som grunnlag til å utarbeide dette i den enkelte bedrift. Hver bedrift har svært ulike behov. Men forhåpentligvis vil vårt dokument bidra til at bransjen etterspør de samme prinsipper, formater etc., og på den måten bidrar til en felles utvikling i samme og riktig retning.

No items found.