Håndbok i bærekraftig stedsutvikling

Denne håndboken fra april 2019 er utarbeidet på initiativ fra Norsk Eiendom i samarbeid med Grønn Byggallianse og Grape Architects. Innholdet er kvalitetssikret av fagmiljøer i Asplan Viak, Link Arkitektur og COWI.

Formålet er å gi eiendomsutviklere innføring og innsikt i temaet bærekraftig stedsutvikling, samt å komme med konkrete tips i arbeidet med utvikling av eiendom. Den tar utgangspunkt i en eiendomsutviklers ønske om å utvikle enkelte tomter innenfor en områderegulering.

Samfunnet endres raskt. Når man utvikler eiendom og områder, er det en forutsetning at man forstår bedre hvilke faktorer som påvirker utviklingen – til beste for utvikler, samfunn og den enkelte. Et viktig tema for en utvikler er bærekraft. Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov (leietaker, boligkjøper, innbyggere) uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine, og ble første gang introdusert som begrep i forbindelse med Brundtland-kommisjonens avsluttende rapport publisert 1987.

Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Likeverdig fokus på de tre temaene skaper bærekraftig utvikling.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har en rekke dokumenter og verktøy som eiendomsutviklere kan dra nytte av for å øke den miljømessig dimensjonen av bærekraft, men færre som dekker den sosiale dimensjonen. Ivaretas den miljømessige og sosiale dimensjonen på en forsvarlig måte i forbindelse med planlegging og utvikling, vil resultatet også kunne gi bidrag til den økonomiske dimensjonen i bærekraft. For utvikleren vil prosjektet blant annet kunne gi flere konkurransefordeler, og for samfunnet vil det kunne gi gevinster gjennom for eksempel bedret folkehelse, nye arbeidsplasser og mindre kriminalitet.

Nedenfor kan du se intervju med en rekke fagpersoner som har bidratt til utarbeidelsen av veilederen:

Har du synspunkter?

Vi vil gjerne ha innspill og kommentarer til håndboken. Skriv til firmapost@noeiendom.no hvis du vil bidra. På forhånd tusen takk!

No items found.