Veileder for planinitiativ og referat fra oppstartsmøte

Veilederen vil være et sentralt dokument tilknyttet de innledende fasene i en planprosess. Planinitiativet fra forslagstiller og oppfølgende referat fra oppstartmøtet vil samlet være det sentrale grunnlaget for den videre planprosessen.

Gjennom å følge veilederen vil viktige problemstillinger avdekkes tidlig, og det utarbeides relevante og tilfredsstillende vurderings- og beslutningsgrunnlag for berørte og kommunen. Planinitiativ og påfølgende referat fra oppstartmøte vil være sentrale dokumenter som vil ligge til grunn for offentlige sektormyndigheters merknader ved kunngjøring oppstart regulering.

Målet med planinitiativet er å etterstrebe flest mulige avklaringer og få flest mulige relevante synspunkter og problemstillinger opp på bordet i forkant av kunngjøring planoppstart. Videre søkes det å få en oversikt over og forståelse for ulike berørtes interesser, identifisere mulige interessekonflikter samt best mulig presentere et bredt vurderingsgrunnlag hvor alle parter tidlig kan ta stilling til kommende plansak. I prosesser med særlige og viktige konfliktområder, skal det beskrives en strategi for hvordan disse utfordringene er tenkt håndtert.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Christian Falch Kjellsen, sivilarkitekt og fagansv. Plan, AT Plan og arkitektur AS
  • Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør, Bærum kommune
  • Otilie Vihovde, prosjektsjef, ROM Eiendom

No items found.