10 viktige punkter og poenger om tilvisningsavtaler

11
.
October
2023
10 viktige punkter og poenger om tilvisningsavtaler

11
.
October
2023

10 viktige punkter og poenger om tilvisningsavtaler

Hva er utleieboliger med tilvisningsavtale, hvordan fungerer det, og hva skal vi med det? Spørsmålene er mange, og Norsk Eiendom har derfor utarbeidet en 10-punktsliste for å svare opp usikkerheten, samt opplyse noe om hvilke muligheter som ligger i dette verktøyet.

1. Hva er tilvisningsavtale?

Kommunene har et stort behov for flere utleieboliger, og de trenger at profesjonelle boligutleieaktører supplerer med trygge og gode boliger for de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Tilvisningsavtale er et samarbeid mellom det offentlige og det private, med finansiering og støtte fra Husbanken.  

Utleier gir kommunen en rett til å kunne henvise boligsøkere til de boligene som er omfattet av avtalen, som et supplement til kommunes egne utleieboliger. Dette er en fleksibel og gjennomtenkt samarbeidsmodell. Kommunen får tilgang til en større boligmasse slik at flere vanskeligstilte får et godt sted å bo, samtidig som utleier får fylt opp sine utleieboliger med mennesker som søker trygghet og forutsigbarhet. Ordningen bidrar til flere gode utleieboliger i markedet.

2. Gunstig finansiering

Husbanken gir gunstig finansiering som er med å holde hjulene i gang, spesielt i krevende tider som vi står ovenfor nå. Utleier kan søke Husbanken om lån og tilskudd til å bygge, kjøpe eller bygge om eksisterende bygg til utleieformål. Det gis per i dag ikke lån og tilskudd til vedlikehold eller rehabilitering.

  • Finansieringen dekker hele prosjektet
  • Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/kjøpesum
  • Lang nedbetalingstid, inntil 50 år  
  • Mulighet for avdragsfrihet det første året
  • Kan binde renta i inntil 20 år
  • Tilskuddet beregnes per kvadratmeter per bolig. Størrelsen på tilskuddet reflekterer boligprisene i den kommunen boligene ligger. Den maksimale tilskuddsutmålingen er 80 kvm per bolig.
  • Tilvisningsavtalen skal tinglyses som en heftelse på eiendommen.  

3. Hvem kan få det?

Ordningen fungerer like godt for små og store kommuner, som for små og store eiendomsaktører. Husbanken stiller krav til profesjonell drift og forvaltning i selskapet, og utleier må vise til at de har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte. Utleieboligene skal være egnet for målgruppen, og bør spres i vanlige og gode bomiljøer.

4. Tilvisningsavtale; to ulike samarbeidsmodeller

Tilvisningsavtaler fører til et stort boligforsyningselement i markedet. Kommunen kan henvise til enten 40% eller 100% av utleieboligene i prosjektet, avhengig av tilvisningsavtalen som er inngått, og type finansiering. Det er to ulike modeller for bruk av tilvisningsavtaler:

I nummer en gir kommunen til enhver tid tilvisningsrett til 40% av utleieboligene i prosjektet. De resterende 60% av utleieboligene er et rent tilskudd til markedet, og leies ut i det åpne markedet med tilbud om minimum femårsleiekontrakt.  Tilvisningsavtalen inngås mellom partene for en periode på minst 20 år, og prosjektet er finansiert med lån fra Husbanken.

I nummer to gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene (100%) i prosjektet. Tilvisningsavtalen inngås mellom partene for en periode på minst 30 år. Prosjektet er finansiert med lån og tilskudd fra Husbanken. I prosjekter som har fire boliger eller færre, har kommunen tilvisingsrett til alle boligene uavhengig om utleier har fått tilskudd eller ikke.  

5. Hvordan foregår samarbeidet?

I tillegg til tilvisningsavtale inngår kommunen og utleier en samarbeidsavtale som skal gjelde mellom partene. Denne beskriver rutiner og praksis for hvordan samarbeidet skal foregå med tanke på oppfølging, rapportering og kommunikasjon underveis. I denne avtalen blir partene enige om hvilke prioriterte brukergrupper som skal tilvises de ulike boligene. Disse ulikhetene må tas hensyn til i planleggingen av forvaltning, drift, vedlikehold og bomiljøarbeid i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal ikke gi partene merarbeid, tvert i mot er den med å fremme et forutsigbart samarbeid om opprettholdelse av en god bolig til det beste for både leietaker og det generelle bomiljø ellers i prosjektet. I kommunikasjon med leietaker er saksbehandlerne i kommunen gode støttespillere som kan bistå ikke bare leietaker, men også utleier i utfordrende situasjoner.

6. Hva med leiekontrakt og depositum?

Leieavtalen inngås direkte mellom leietaker og utleier, oftest for en periode på 3 år. Partene har de samme forpliktelser, ansvar og rettigheter som ved et ordinært leieforhold. Utleier forplikter seg til utelukkende bruk av balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser. Kommunen sørger for at det blir gitt NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti som sikkerhet for leieforholdet. En målsetting av denne ordningen er at det skal være en hjelp på veien til de som trenger det, og ikke nødvendigvis et permanent bosted.

7. Kreves det noe ekstra av utleieboligen?

I utgangspunktet stiller ikke Husbanken krav til boligkvalitet utover gjeldende byggteknisk forskrift (TEK17). Utleieboligene skal ha samme kvalitet og standard tilsvarende nye eierboliger. I noen tilfeller vil det være behov for tilleggskvaliteter for at boligen skal være egnet for en spesiell person eller familie.

8.Hva skjer hvis kommunen plutselig ikke trenger flere utleieboliger?

Dersom kommunen i perioder ikke har behov for å benytte seg av tilvisningsretten som er avtalt, kan de enkelt si fra seg boligen for neste leieperiode, og utleier står fritt til å kunne leie ut i det ordinære markedet.  

9. Boligsosialt arbeid

Tilvisningsavtaler har en merverdi da det boligsosiale blir ivaretatt. Ordningen inkluderer og integrerer kommunens ansvar over et større geografisk område. Bolig utgjør den aller største faktoren av sosiale ulikheter, og her kan vi som bransje være med å utjevne forskjeller og skape trygge og gode hjem til enda flere.  

10. Hva betyr det egentlig å være vanskeligstilt?

Tilvisningsavtale inngås for utleieboliger som skal tilbys de som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Det kan dreie seg om familier, single, eldre eller flyktninger. Å være økonomisk vanskeligstilt for en periode av livet er ikke ensbetydende med at man er mindre opptatt av å gjøre opp for seg, eller ikke tar vare på boligen man bor i. Kommunene er på lik linje med utleier opptatt av å skape gode bomiljø, og vil etterstrebe og tilvise leietakerne dit man tror de vil trives best, og passe godt inn.

Kontakt

Vidar Fiskum

Miriam Våraker Høstmælingen

Spesialrådgiver Bolig

mvh@noeiendom.no
Mobil: 915 94 084

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her