Full fart for flere tilvisningsavtaler

12
.
June
2023
Full fart for flere tilvisningsavtaler

Det er grunn til å se lyst på fremtiden for flere tilvisningsboliger etter seminaret mandag. Blant de mange som deltok i diskusjonene var (fra v.) Snorre Førli (Velferdsetaten), Helene Jordheim (Husbanken), Ellen Solberg (Selvaag Utleiebolig), Marthe Nordberg-Schulz (Samfunnsøkonomisk Analyse) og Stian Eide Myhre (Fredensborg Bolig).

12
.
June
2023

Full fart for flere tilvisningsavtaler

Optimisme og gode løsningsforslag på seminar om tilvisningsavtaler

Hvorfor og hvordan skal vi øke bruken av tilvisningsavtaler, en ordning hvor kommunen, private utbyggere og Husbanken sammen fremskaffer utleieboliger for vanskeligstilte? Hvilke utfordringer finnes, og er det mulig å løse dem? Optimismen rådde da Norsk Eiendom sammen med Husbanken og Velferdsetaten i Oslo kommune arrangerte seminar om dette mandag 12. juni.

I korte bolker besvarte en rekke aktører spørsmål om muligheter og utfordringer disse spørsmålene, foran en fullsatt sal i NHO-bygget og 150 digitale deltagere. Og det kom konkrete forslag på bordet: Norsk Eiendom skal kommunisere kraftfullt om betydningen av tilvisningsavtaler internt i bransjen, blant annet gjennom en 10-punktsliste. Husbanken skal etablere et tilvisningsnettverk. Så skal det også jobbes politisk for at Husbanken får adgang til å finansiere utleie-utbedringer, og at de får økt sin årlige låneramme i statsbudsjettet.  

Enormt behov

Oslo-byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq, fastslo at kommunen opplever et heftig press for å finne løsninger for dem som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Bare i Oslo er nå bruttobehovet 2500 kommunale boliger, deriblant boliger for mennesker med tilleggsutfordringer som rus og psykiatri.

- Tilvisningsavtaler er en god, men relativt ukjent form for samarbeid mellom private og offentlige. Vi må jobbe mye hardere for å overbevise egne folk for at dette er en god løsning for dem som ikke kan få startlån eller kommunal bolig, sa Mushtaq med henvisning til at det er kommunene – eller i Oslos tilfelle bydelene – som må ta initiativ til å inngå slike avtaler.  

Snorre Førli er spesialkonsulent i Velferdsetaten. Han ledet en av diskusjonsbolkene og var deltager i to andre, blant annet med et budskap om at kommunen trenger flere tilvisningsavtaler enn det den foreløpig har fått siden den første ble inngått i 2014. Førli understreket betydningen av samarbeid med private for å dekke et behov kommunen ikke kan dekke selv, og at avtalene handler om mer enn å skaffe folk tak over hodet. Derfor følger det alltid med en samarbeidsavtale mellom kommunen og den profesjonelle boligutleieren.

Ingen skam å leie  

Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl la vekt på at samarbeid med det profesjonelle utleiemarkedet er helt nødvendig for kommunene, da det med få unntak er private som bygger boliger i Norge. Hun fremholdt også at alle parter må bli flinkere til å snakke mer positivt om å leie:

- Alle kommuner et ansvar for å regulere nok boliger og for den boligsosiale dimensjonen. For å kunne gi innbyggerne gode og stabile boligløsninger er man helt avhengig av utleiemarkedet, og da er tilvisningsavtaler er et fantastisk verktøy. Kommunene bør tenke på tilvisning når de regulerer boliger. Men utleieaktørene må oppleve at det er etterspørsel fra kommunene og enkelt å forstå regelverket, sa hun.

Husbankens avdelingsdirektør for Oslo og innlandet, Helene Jordheim, sa seg enig i at leieinstituttet må fremsnakkes – og viste til at 30 prosent av innbyggerne i Oslo leier bolig. Det inkluderer også en gode del eldre og stadig flere flyktninger. Hun var også enig i at tilvisningsavtaler gjør det mer forutsigbart for de mange som av ulike grunner ikke har mulighet til å eie egen bolig. Jordheim trakk også frem at avtalene gjør det mulig for den private utleieaktøren å leie ut boligene i det ordinære markedet hvis kommunen ikke har behov for dem. Husbankens mandat gjør det imidlertid vanskelig å refinansiere eksisterende boliger til tilvisningsbruk, da Husbanken ikke skal konkurrere med ordinære banker.  

Gymnastisk øvelse

Flere aktører deltok i diskusjonen om utfordringsbildet: Hvis tilvisningsavtaler er så positivt – hvorfor blir de ikke brukt mer? Forklaringene er sammensatte. Ellen Solberg, direktør i Selvaag Utleiebolig, beskrev det som en gymnastisk øvelse:  

-Vi ønsker å fremskaffe leieboliger med samme kvaliteter som eide boliger. Men mye skal klaffe for å få inngått en tilvisningsavtale for et slikt prosjekt. Husbanken må ha penger igjen innenfor sin ramme, så må det finnes et aktuelt prosjekt og så må man vinne konkurransen om den utlyste avtalen. Men jeg vil trekke frem Lørenskog som et godt eksempel. De har en rullerende prosjektramme, fortalte Solberg.

Stian Eide Myhre fra Fredensborg Bolig mente at begrepet "vanskeligstilte" kan skremme bort utbygger- og utleiesiden, og at det er viktig å få frem at dette handler om høyst ulike grupper som blant annet eldre mennesker slik Ringerike kommune har lagt til rette for. Av andre utfordringer ble det blant annet pekt på behovet for mer fleksibilitet i finansieringen, bedre dialog med NAV som garantist for husleie og skadeverk, frykten for geografisk konsentrasjon av kommunale boliger og treghet hos reguleringsmyndighetene.  

Favnen full av prosjekter?

Norsk Eiendoms styreleder Stig Bech ledet den avsluttende og løsningsfokuserte diskusjonsbolken. De deltog Velferdsetatens direktør Guro Berge, Tor Wigulf Christensen som er Husbankens avdelingsdirektør for lån og tilskudd og Norsk Eiendoms Tone Tellevik Dahl. Og løsningene satt faktisk løst.

Flere av dem handler om Husbankens mandat, låneramme og fleksibiliteten for å gi tilsagn når et prosjekt faktisk er klart. Men Christensen poengterte at utleieaktørene også må ta en viss risiko, da Husbanken forvalter skattebetalernes penger og dessuten er underlagt et strengt EØS-regelverk for statsstøtte. Derimot var alle enige om behovet for å øke kunnskapsnivået om tilvisningsavtaler både i eiendomsbransjen og kommunene, fjerne unødvendige hindringer, forbedre dialogen mellom alle avtalepartene og utfordre egen praksis. Dessuten å involvere reguleringsmyndighetene i det videre arbeidet.

-Dette seminaret gjør meg svært optimistisk. Norsk Eiendom påtar seg å lage en 10-punktsliste som skal markedsføres aktivt i bransjen, Husbanken etablerer et tilvisningsnettverk hvor også plan- og bygningsetaten er med, og det skal jobbes politisk for bedre rammebetingelser for Husbanken. Får vi til alt dette er jeg sikker på at bransjen vil levere en hel favn full av tilvisningsprosjekter, avsluttet Stig Bech.  

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her