FNs bærekraftsmål og eiendomsbransjen


Eiendomsbransjen utvikler stedene der folk jobber, oppholder seg og bor, og den investerer også mest kapital i Norge. Hva vår bransje leverer, vil derfor kunne ha betydelig innvirkning på oppnåelse av bærekraftsmålene og fremtidens Norge.

Flere eiendomsselskaper ønsker å være med å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Vi i Norsk Eiendom skal gjøre hverdagen til medlemsbedriftene enklere, og vi har derfor tatt dypdykket i 169 delmålene for dere - og funnet frem de som er relevante for vår bransje.

Ikke minst: Du finner også helt konkrete tips til hvordan du og din bedrift kan lykkes med å nå målene!

Se veileder for bærekraftrapportering - ESG

Relevante bærekraftsmål og konkrete tiltak

1. Utrydde fattigdom

+

Relevante delmål

1.2)
Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom.

1.4)
Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.

1.5)
Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

Mål 1 - relevante tiltak

 • Krav om etisk handel i kontrakter og ved innkjøp (f.eks. NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp)
 • Øke bruken av kommersiell «leie til eie», «deleie» og andre eiemodeller
 • Samarbeide med myndighetene om en «tredje boligsektor»

11. Bærekraftige byer og samfunn

+

Relevante delmål


11.1)
Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder.

11.2)
Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre.

11.3)
Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og -forvaltning som gir medbestemmelse i alle land.

11.4)
Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv.

11.5)
Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, herunder vannrelaterte katastrofer, samt i betydelig grad minske de direkte økonomiske tap i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på beskyttelse av fattige og personer i utsatte situasjoner.

11.6)
Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering.

11.7)
Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne.

Mål 11 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene
 • Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil

Se strakstiltakene her

Øvrige tiltak:

 • Følge Håndbok for bærekraftig stedsutvikling
 • Innføre ledelsessystem for bærekraftig utvikling i lokalsamfunn (f.eks. BREEAM Communities og NS-EN ISO 37101)

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

+

Relevante delmål


12.1)
Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter.

12.4)
Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.

12.5)
Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6)
Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

Mål 12 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse­ og miljøfarlige stoffer
 • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 • Etterspørre fossilfri byggeplass
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom Environmental Product Declaration)

Se strakstiltakene her

Øvrige tiltak:

 • Etterspørre avfallsfrie byggeplasser
 • Nøye vurdere om riving er riktig (Grønn Byggallianses tipshefte «Tenk deg om før du river»)
 • Undersøke ombruksmulighetene tidlig ved rehabilitering eller riving (se rapport fra Resirqel på oppdrag fra DiBK)

13. Stoppe klimaendringene

+

Relevante delmål


13.3)
Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.

Mål 13 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Innføre miljøledelsessystem, f.eks. en «BREEAM In Use»-gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 • Etterspørre fossilfri byggeplass (inkludert fossilfri transport til/fra byggeplass)
 • Fjerne fossil oppvarming
 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som f.eks. […] energiproduksjon
 • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)

Se strakstiltak her

Øvrige tiltak:

 • Kartlegge og forbedre fotavtrykket via klimagassregnskap (f.eks. NS3720) og livsløpsvurderinger (LCA: Life Cycle Assessment)
 • Passivhus og lavenergibygninger (NS 3700 og NS 3701)
 • Tilrettelegge for at bruker av bygget velger miljøvennlige fremkomstmidler

14. Liv under vann

+

Relevante delmål


14.1)
Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av flytende vrakrester og næringsstoffer.

Mål 14 - relevante tiltak

 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasser

15. Liv på land

+

Relevante delmål


15.1)
Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler.

15.2)
Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå.

15.5)
Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.

15.8)
Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter og for i betydelig grad å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller utrydde prioriterte miljøfremmede arter.

15.9)
Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggings- og utviklingsprosesser, strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper.

Mål 15 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Utnytte takflatene, bl.a. til vegetasjon

Se strakstiltakene her

Øvrige tiltak:

 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasser
 • Vektlegge biologisk mangfold og økosystemer ved planlegging av byggeprosjekter
 • Stille krav om at fremmede arter ikke innføres

16. Fred og rettferdighet

+

Relevante delmål


16.5)
Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

16.7)
Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

Mål 16 - relevante tiltak

 • Krav om etisk handel i kontrakter og ved innkjøp (f.eks. NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp)
 • Implementere ledelsessystemer for antikorrupsjon (f.eks. NS-ISO 37001 Antikorrupsjon)
 • Bedre medvirkningsprosessen i reguleringssaker

17. Samarbeide for å nå målene

+

Relevante delmål


17.17)
Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Mål 17 - relevante tiltak

 • Signere på strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050
 • Inngå miljøpartnerskap mellom offentlig og privat (f.eks. FutureBuilt)

3. God helse

+

Relevante delmål


3.9)
Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

Mål 3 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer
 • Etterspørre fossilfri byggeplass (inkludert transport)

Se strakstiltakene her

Øvrige tiltak:

 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasser
 • Tilrettelegge for at bruker av bygget velger miljøvennlige fremkomstmidler

4. God utdanning

+

Relevante delmål


4.4)
Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.

Mål 4 - relevante tiltak

 • Etterspørre bruk av lærlinger i kontraktene
 • Ha praktikantstillinger i virksomheten
 • Samarbeide med forskningsmiljøer

5. Likestilling mellom kjønnene

+

Relevante delmål


5.1)
Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.5)
Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Mål 5 - relevante tiltak

 • Følge Likestillings- og diskrimineringsombudets «Håndbok for arbeidslivet. Likestilling og mangfold»
 • Øke kvinneandel i styrer og alle beslutningsnivåer
 • Stedsutvikling som som er mer inkluderende for kvinner (se f.eks. 16 designprinsipper av Haukali, 2018)
 • Kontraktskrav om separate garderober på byggeplasser

6. Rent vann og gode sanitærforhold

+

Relevante delmål


6.3)
Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.

Mål 6 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Kun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer

Se strakstiltakene her

Øvrige tiltak:

 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasser

7. Ren energi for alle

+

Relevante delmål


7.2)
Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

7.3)
Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

Mål 7 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Fjerne fossil oppvarming, også til topplast
 • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget (Se også NS-EN ISO 52000-serien, NS 6430 og SN/TS 3031)
 • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som f.eks. […] energiproduksjon
 • Inkludere krav om energiledelse i leieavtalene (jf. Eiendomssekstorens veikart mot 2050)

Se strakstiltakene her

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

+

Relevante delmål


8.4)
Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.5)
Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

8.8)
Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

Mål 8 - relevante tiltak

 • Stille seriøsitetskrav i kontrakter
 • Bruke seriøsitetsregister (f.eks. Startbank)
 • Styrke oversikten over underleverandører (f.eks. ved å begrense antall ledd på underleverandører)
 • Krav om etisk handel i kontrakter og ved innkjøp (f.eks. NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp)

9. Innovasjon og struktur

+

Relevante delmål


9.4)
Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

Mål 9 - relevante tiltak

Strakstiltak fra Eiendomssektorens veikart mot 2050:

 • Premiere innovative løsninger og diskutere risiko­håndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsningerun kjøpe bygningsprodukter frie fra helse- og miljøfiendtlige stoffer

Se strakstiltakene her

Øvrige tiltak:

 • Innføre innovasjonsledelse (f.eks. CEN/TS 16555)

Kilder

Bygg 21 (2018). «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder»

FutureBuilt (2017). «Sykkelvennlige bygg – en veileder»

Grønn Byggallianse (2019. «Tenk deg om før du river»

Haukali, Pia Olsen (2018). «Likestilt byrom»

Likestilling- og diskrimineringsombudet (2009). «Håndbok for arbeidslivet. Likestilling og mangfold»

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse (2016). «Eiendomssektorens veikart mot 2050» og tilhørende kunnskapssenter

Norsk Eiendom (2019). «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling»

Oslo kommune (2015). «Kompaktboliger. Policy for kvalitet i små boliger»

Resirqel for DiBK (2019). «Forsvarlig ombruk av byggevarer»

Standard Norge (2019). «FNs bærekraftsmål»

Norsk Eiendom (2020. «Mal for generelle bestemmelser»

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere.

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du abonnere på nyhetsbrev fra oss og slik holde deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen.

Meld deg på her