Leieavtaler med offentlige leietagere

Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere utarbeidet og videreutviklet et sett med standard leieavtaler for næringslokaler – «Standardavtalene ». Dette arbeidet har pågått over flere år. Vi tok for noen år tilbake et initiativ overfor Statsbygg og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for at også offentlige leietagere skulle benytte Standardavtalene. Vår tanke med dette var at en gjennomarbeidet og mest mulig ensartet praksis ville bidra til å redusere risiko for partene og derigjennom redusere leieprisnivået og konfliktnivået over tid. Statsbygg og Difi kom etter omfattende drøftinger blant de større offentlige leietagerne frem til at det er gunstig for offentlige leietagere å bygge videre på den kontraktstradisjon som følger av «Standardavtalene». Norsk Eiendom mener at dette er positivt for både leietagere og utleiere.

Leieavtaler med offentlige leietagere – revidert november 2019

Statsbygg og Difi lanserte i 2015 en mark up-versjon av Standardavtalen («Mark up-versjonen») hvor de anbefalte endringer av en rekke bestemmelser. Fra vår side var det anbefalt at Mark up-versjonen skulle angi de formelle avvik som var en direkte følge av de offentlige leietagernes egenart. I Mark up-versjonen er flere av anbefalingene også av kommersiell art. Anbefalingene er gjort uten at mange av synspunktene fra Huseiernes Landsforbund, Forum for Næringsmeglere, Norsk Eiendomsmeglerforbund og Norsk Eiendom ble hensyntatt.

I realiteten innebærer Mark up-versjonen at utleiere påføres en risiko de normalt ikke tar høyde for i sin prising av leieobjektet. Norsk Eiendom har derfor funnet det nødvendig å belyse risikoen slik at den enkelte utleier selv ved bruk av denne veilederen kan vurdere de enkelte endringsforslagene. Det gjøres spesielt oppmerksom på at enkelte offentlige leietagere i tilbudskonkurranser kan forkaste tilbud, dersom det er tatt vesentlige forbehold fra utleiers side.

Fra mai 2019 har Statsbygg introdusert en ny mark up («Mark up 2019»). Kommentarene i denne veilederen er tilpasset denne versjonen. Mark up 2019 er basert på «Standard leieavtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler 6. utgave 01/19», og vil ikke nødvendigvis ha overføringsverdi på alle punkter til øvrige versjoner av Standardavtalene.

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at konkrete forespørsler fra offentligere leietagere kan inneholde andre endringer enn de som er inntatt i Mark up 2019. Det er derfor grunn til aktsomhet ved utarbeidelse av tilbud der leietagers kontraktsforslag ligger som en del av forespørselen.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen AS.

No items found.