Medlemsfordeler i Norsk Eiendom

.
Medlemsfordeler i Norsk Eiendom

.

Medlemsfordeler i Norsk Eiendom

Bransjestandarder, digitale verktøy og medlemseksklusive seminarer er noe av det du får ut av medlemskapet i Norsk Eiendom. Vår medlemspakke gir deg og dine medarbeidere et utvidet nettverk, økt kompetanse og styrket konkurransekraft.

Her følger en gjennomgang av de viktigste medlemsfordelene. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Hurtiglenker:

Standardkontraktene

Våre standard leieavtaler har befestet seg som bransjestandarder, og er kontraktsmalene som «alle» benytter. I samarbeid med Advokatfirmaet Føyen gjennomgår og omarbeider vi malene hvert tredje år, slik at de er oppdaterte og relevante. Ved siste revisjon mai 2022 kom bl.a. disse nyhetene:

 • Forebygging av korrupsjon
 • Tydelig bærekraftansvar
 • Eiendomsrett til stordata
Lenker

Maler og veileder for boligkjøpsmodeller

Vi utarbeider veiledning og kontraktsmaler til utbyggere som ønsker å tilby bolig til kunder som ikke kan stille nok egenkapital ved kjøp. Pakken vil bestå av kontraktsmaler og brosjyre med råd og veiledning for modeller som f.eks. deleie eller leie til eie. Les mer om arbeidet her.

Vi er hele bransjens talerør overfor myndighetene

Tre saker i media i 2023: Dagens Næringsliv 4. juli, EiendomsWatch 28. juni, og Nordstrands blad 9. juni.

Det er krevende for den enkelte bedrift å påvirke med samme troverdighet og tyngde som en bransjeforening kan gjøre. Vi vil aldri slutte å minne myndighetene om hvilken viktig rolle bransjen har for samfunnsutviklingen – noe som setter spor i lover og forskrifter.

Vårt arbeid overfor myndighetene resulterer i bedre økonomiske betingelser for medlemmene over tid.

Eksempler på saker der vi har fått gjennomslag det siste året:
 • Forenklet reglene for bruken av sikkerhetsventilen i forbindelse med formuesverdsettelse og forlenget tidsintervall for dokumentasjon av verdi (fra 1 til 5 år).
 • Slutt på Oslo kommunes praksis med "fortausskatt" ved veiopparbeidelse
 • Mulighet til å dele/selge lokalprodusert overskuddskraft med naboeiendommer
 • Stortingsvedtak om å etablere solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye, statlige byggeprosjekter med oppstart forprosjekt i 2024
 • Endret skattelova slik at borettslag kan øke leie til eie-andelen fra 15 til 30%.
 • Klimakrav inn i teknisk forskrift.
 • Mulighet for salg av overskuddstrøm i lokalt grid.
 • Boliglånsforskriftens innretning.

Våren 2023 har vi også jobbet med å få Stortinget til å overprøve regjeringen til å gi bransjen ENØK-støtte, noe Stortinget vedtok i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Norsk Eiendom høster stor anerkjennelse for å være bransjens talerør. Vi har tilgang på politikerne og de opplever oss som kunnskapsrike og lytter. Jo flere medlemmer, jo mer tyngde og gjennomslag!

Lenker

Dette har skjedd siden Norsk Eiendom ble etablert

 • Antallet medlemmer er mangedoblet, fra 30 til 306. Medlemmene kontrollerer i størrelsesorden 60 prosent av landets næringseiendom.
 • Staben er økt fra 1,6 årsverk de første årene til 6 årsverk i 2022.
 • Vi er blitt foreningen for profesjonelle boligutleieaktører.
 • Kravet om sosial infrastruktur er fjernet fra utbyggingsavtalene.
 • Plan- og bygningsloven er forenklet og gjort mer forutsigbar, blant annet gjennom parallell behandling av plan og rammetillatelse.
 • Dokumentavgiften er fjernet ved fisjon.
 • Standardkontrakter ved utleie er utviklet og revidert fem ganger. Bruken er økende, og det er færre konflikter. Kontraktene er oversatt til engelsk.
 • Påse-plikten i henhold til allmenngjøring er unntaksvis pålagt byggherre i forskrift om sosial dumping.
 • Vi bidrar til at standardene blir balanserte og ikke blir for «entreprenørvennlige».
 • Vi har bidratt til å profesjonalisere FDV, blant annet gjennom å utvikle nye standarder.
 • Vi har bidratt til at «heismonopolet» mykes opp.
 • Nye uttaksregler for moms ved vedlikehold (fem års tilbakeføring) ble stoppet.
 • Vi har bidratt til å øke fokus på miljø og klima i eiendomsbransjen.
 • Vi har bidratt til å utvikle et risiko-håndterings-verktøy, gjennom leverandørovervåkingen i StartBANK.
 • Vi har bidratt til egen saldogruppe for tekniske installasjoner i bygg.
 • Vi har bidratt til etablering av Norwegian Green Building Counci
 • Vi har bidratt til at det er etablert tillit i departementene og deres politiske ledelse.
 • Vi avverget tyngende forskrift om mva på ikke-utleide næringsbygg.
 • Vi har bidratt til at Miljøavtaler (Grønne leieavtaler) ble innført.
 • 5-års-reglen for private reguleringsplaner er fjernet.
 • «Momsfellen» knyttet til frivillig registrering er fjernet.
 • Vi har bidratt til at signert leieavtale er tilstrekkelig for tilbakegående avgiftsoppgjør.
 • Statsforvalterne samordner varsel om innsigelse til reguleringsplaner.
 • Forpliktende oppstartsmøte i planprosesser vedtatt i PBL.
 • Kontantstøtteordningen (korona) anerkjenner husleie som fast utgift (støtteberettiget).
 • Vi har fått utvidet MVA-frist mens pandemien pågår.
 • Vi har bidratt til å forenkle reglene for bruken av sikkerhetsventilen i forbindelse med formuesverdsettelse og forlenget tidsintervall for dokumentasjon av verdi (fra 1 til 5 år)
 • Vi har bidratt til endret skattelov slik at borettslag kan øke leie til eie-andelen fra 15 til 30%.
 • Vi har bidratt til at klimakrav kom inn i teknisk forskrift.
 • Vi har bidratt til mulighet for salg av overskuddstrøm i lokalt grid.
 • Vi har bidratt til boliglånsforskriftens innretning.

Juridisk rådgivning

Vi har egen advokat og nær kontakt med advokatbyrå.

Lenker

Møter og arrangementer for faglig utvikling, nettverksbygging og sosialt

Høstmøte i VIA Vika 2022.

Som medlem kan du bli med på fagmøter med relevante tema, få faglig kunnskap og knytte nye kontakter.

Lenker
"Som et av landets største miljøer for eiendomsadvokater, er eiendom en viktig del av vår virksomhet. Norsk Eiendom fremmer bransjens interesser på en veldig god måte, noe begrensede ressurser til tross. De jobber med saker som både vi og våre klienter er opptatt av. Vi ønsker å bidra inn i dette arbeidet."
Naja Dannow, partner og leder i eiendomsavdelingen i CMS Kluge Advokatfirma

Verktøy for å oppfylle bærekraftsmålene

Bærekraft omtales ofte som ESG (Environment - Social - Governance), og består av sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Sistnevnte omhandler også eierstyring og forretnings­etikk. På medlemssiden ESG-rapportering, får du hjelp med å gjennomføre og rapportere på bærekraftsarbeidet. Bærekraft er konkurransekraft! 

Lenker

Publikasjoner og veiledere for  medlemmer

Vi publiserer veiledere og rapporter i forbindelse med forskjellige prosjekter og samarbeider. Noen publikasjoner er åpne for alle, og andre er eksklusive for medlemmer. Som medlem får du også nyhetsbrev ca ni ganger pr. år, slik at du enkelt kan holde deg oppdatert om nye veiledere og rapporter.

Lenker

Vårt arbeid gjennom kriser

Krigen i Ukraina. Vi fikk mange spørsmål om hvordan krigen i Ukraina ville påvirke vår bransjes forretningsdrift. I samarbeid med Advokatfirmaet Føyen AS har vi sett nærmere på rettslige problemstillinger, som typisk kan forventes å oppstå som følge av den pågående krigen i Ukraina. Les mer her.

Covid 19-pandemien. Gjennom pandemien arbeidet vi store deler av døgnet for å sikre at husleie ble sett på som fast utgift i forbindelse med kompensasjonsordningen, som vi også skrev utkastet til. Vi sikret utsettelse for innbetaling av MVA på næringsbygg under oppførelse – og her sparte flere av våre medlemmer store beløp – samt smittevernforskrift som sikret åpne kjøpesentre m.m. Les mer her.

Vi opplever Norsk Eiendom som den mest relevante foreningen for en aktør som oss, og ønsker tilgang til den kunnskap, kompetanse og nettverk som ligger i Norsk Eiendom-systemet. Samtidig får vi til hele NHO-systemet gjennom medlemskapet. Polaris Eiendom opplever Norsk Eiendom som en pådriver for seriøsitet og ansvarlighet. Dermed opplever vi en god match på verdisiden.
Rolf Thorsen, adm. direktør i Polaris Eiendom

NHO og NHO Byggenæringen

Norsk Eiendoms medlemskap i NHO og NHO Byggenæringen opphører 25. oktober 2024.

Lenker

Medlemsservice

Vidar Fiskum

Kerstin Allemyr

Administrasjon

Nettside, medlemsservice, møter og seminarer, faktura

ka@noeiendom.no
Tlf. 905 50 201

Se flere bilder

Nyheter for medlemmer:

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her