Skatter og avgifter for eiendomssektoren

Da skattespørsmålene var oppe til konkret vurdering for noen år tilbake, konkluderte Norsk Eiendom med at det verken var politisk relevant eller objektivt sett rimelig å forvente gjennomslag for en retorikk knyttet til skjerpede skatter.

I løpet av de siste 5-7 årene har det skjedd en rekke endringer som i sum rammer en del av medlemmene hardt. Avhengig av den enkelte bedrifts virksomhetsområde, er ikke skatteskjerpelsen like påfallende for alle. Som leseren vil se senere, er skatteposisjonen også avhengig av eierform og til en viss grad hvor i landet man opererer.

For at vi skal vite om vi med rimelig sikkerhet kan si om eiendom er skattenøytralt i forhold til andre aktivaklasser, bestilte styret i Norsk Eiendom et solid faktagrunnlag som utgangspunkt for denne rapporten. Formålet er gi en bred gjennomgang av dagens skatteregime med fokus på hovedsakelige og faktiske konsekvenser av skatteleggingen.

Skatterapporten er utarbeidet i nært samarbeide med RSM v/ Morten Hereng Christoffersen og hans team, og kvalitetssikret av PWC v/ Trond Ingebrigtsen og Lars Helge Aasen og deres team.

Rapporten er ikke ment som noen dyptgående eller økonomisk orientert analyse, men et forsøk på å gi et faktagrunnlag som er gjenkjennelig for medlemmene fra den praktiske håndteringen av skatt og avgift.

Styret i Norsk Eiendom behandlet rapportens konklusjoner i oktober 2020. Basert på disse vil vi bruke rapporten som grunnlag i vårt næringspolitiske arbeid. Rapporten og faktagrunnlaget vil også danne basis for kursing for medlemsbedriftene.

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840